Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 10

10:1 νρ δέ τις ν καισαρεί νόματι κορνήλιος, κατοντάρχης κ σπείρης τς καλουμένης ταλικς,

10:2 εσεβς κα φοβούμενος τν θεν σν παντ τ οκ ατο, ποιν λεημοσύνας πολλς τ λα κα δεόμενος το θεο δι παντός,

10:3 εδεν ν ράματι φανερς σε περ ραν νάτην τς μέρας γγελον το θεο εσελθόντα πρς ατν κα επόντα ατ, κορνήλιε.

10:4 δ τενίσας ατ κα μφοβος γενόμενος επεν, τί στιν, κύριε; επεν δ ατ, α προσευχαί σου κα α λεημοσύναι σου νέβησαν ες μνημόσυνον μπροσθεν το θεο.

10:5 κα νν πέμψον νδρας ες όππην κα μετάπεμψαι σίμωνά τινα ς πικαλεται πέτρος·

10:6 οτος ξενίζεται παρά τινι σίμωνι βυρσε, στιν οκία παρ θάλασσαν.

10:7 ς δ πλθεν γγελος λαλν ατ, φωνήσας δύο τν οκετν κα στρατιώτην εσεβ τν προσκαρτερούντων ατ,

10:8 κα ξηγησάμενος παντα ατος πέστειλεν ατος ες τν όππην.

10:9 τ δ παύριον δοιπορούντων κείνων κα τ πόλει γγιζόντων νέβη πέτρος π τ δμα προσεύξασθαι περ ραν κτην.

10:10 γένετο δ πρόσπεινος κα θελεν γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δ ατν γένετο π ατν κστασις,

10:11 κα θεωρε τν ορανν νεγμένον κα καταβανον σκεός τι ς θόνην μεγάλην τέσσαρσιν ρχας καθιέμενον π τς γς,

10:12 ν πρχεν πάντα τ τετράποδα κα ρπετ τς γς κα πετειν το ορανο.

10:13 κα γένετο φων πρς ατόν, ναστάς, πέτρε, θσον κα φάγε.

10:14 δ πέτρος επεν, μηδαμς, κύριε, τι οδέποτε φαγον πν κοινν κα κάθαρτον.

10:15 κα φων πάλιν κ δευτέρου πρς ατόν, θες καθάρισεν σ μ κοίνου.

10:16 τοτο δ γένετο π τρίς, κα εθς νελήμφθη τ σκεος ες τν ορανόν.

10:17 ς δ ν αυτ διηπόρει πέτρος τί ν εη τ ραμα εδεν, δο ο νδρες ο πεσταλμένοι π το κορνηλίου διερωτήσαντες τν οκίαν το σίμωνος πέστησαν π τν πυλνα,

10:18 κα φωνήσαντες πυνθάνοντο ε σίμων πικαλούμενος πέτρος νθάδε ξενίζεται.

10:19 το δ πέτρου διενθυμουμένου περ το ράματος επεν [ατ] τ πνεμα, δο νδρες τρες ζητοντές σε·

10:20 λλ ναστς κατάβηθι κα πορεύου σν ατος μηδν διακρινόμενος, τι γ πέσταλκα ατούς.

10:21 καταβς δ πέτρος πρς τος νδρας επεν, δο γώ εμι ν ζητετε· τίς ατία δι ν πάρεστε;

10:22 ο δ επαν, κορνήλιος κατοντάρχης, νρ δίκαιος κα φοβούμενος τν θεν μαρτυρούμενός τε π λου το θνους τν ουδαίων, χρηματίσθη π γγέλου γίου μεταπέμψασθαί σε ες τν οκον ατο κα κοσαι ήματα παρ σο.

10:23 εσκαλεσάμενος ον ατος ξένισεν. τ δ παύριον ναστς ξλθεν σν ατος, καί τινες τν δελφν τν π όππης συνλθον ατ.

10:24 τ δ παύριον εσλθεν ες τν καισάρειαν· δ κορνήλιος ν προσδοκν ατούς, συγκαλεσάμενος τος συγγενες ατο κα τος ναγκαίους φίλους.

10:25 ς δ γένετο το εσελθεν τν πέτρον, συναντήσας ατ κορνήλιος πεσν π τος πόδας προσεκύνησεν.

10:26 δ πέτρος γειρεν ατν λέγων, νάστηθι· κα γ ατς νθρωπός εμι.

10:27 κα συνομιλν ατ εσλθεν, κα ερίσκει συνεληλυθότας πολλούς,

10:28 φη τε πρς ατούς, μες πίστασθε ς θέμιτόν στιν νδρ ουδαί κολλσθαι προσέρχεσθαι λλοφύλ· κμο θες δειξεν μηδένα κοινν κάθαρτον λέγειν νθρωπον·

10:29 δι κα ναντιρρήτως λθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι ον τίνι λόγ μετεπέμψασθέ με;

10:30 κα κορνήλιος φη, π τετάρτης μέρας μέχρι ταύτης τς ρας μην τν νάτην προσευχόμενος ν τ οκ μου, κα δο νρ στη νώπιόν μου ν σθτι λαμπρ

10:31 κα φησίν, κορνήλιε, εσηκούσθη σου προσευχ κα α λεημοσύναι σου μνήσθησαν νώπιον το θεο.

10:32 πέμψον ον ες όππην κα μετακάλεσαι σίμωνα ς πικαλεται πέτρος· οτος ξενίζεται ν οκί σίμωνος βυρσέως παρ θάλασσαν.

10:33 ξαυτς ον πεμψα πρς σέ, σύ τε καλς ποίησας παραγενόμενος. νν ον πάντες μες νώπιον το θεο πάρεσμεν κοσαι πάντα τ προστεταγμένα σοι π το κυρίου.

10:34 νοίξας δ πέτρος τ στόμα επεν, π ληθείας καταλαμβάνομαι τι οκ στιν προσωπολήμπτης θεός,

10:35 λλ ν παντ θνει φοβούμενος ατν κα ργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτς ατ στιν.

10:36 τν λόγον [ν] πέστειλεν τος υος σραλ εαγγελιζόμενος ερήνην δι ησο χριστο _ οτός στιν πάντων κύριος _

10:37 μες οδατε, τ γενόμενον μα καθ λης τς ουδαίας, ρξάμενος π τς γαλιλαίας μετ τ βάπτισμα κήρυξεν ωάννης,

10:38 ησον τν π ναζαρέθ, ς χρισεν ατν θες πνεύματι γί κα δυνάμει, ς διλθεν εεργετν κα ώμενος πάντας τος καταδυναστευομένους π το διαβόλου, τι θες ν μετ ατο.

10:39 κα μες μάρτυρες πάντων ν ποίησεν ν τε τ χώρ τν ουδαίων κα [ν] ερουσαλήμ· ν κα νελαν κρεμάσαντες π ξύλου.

10:40 τοτον θες γειρεν [ν] τ τρίτ μέρ κα δωκεν ατν μφαν γενέσθαι,

10:41 ο παντ τ λα λλ μάρτυσιν τος προκεχειροτονημένοις π το θεο, μν, οτινες συνεφάγομεν κα συνεπίομεν ατ μετ τ ναστναι ατν κ νεκρν·

10:42 κα παρήγγειλεν μν κηρύξαι τ λα κα διαμαρτύρασθαι τι οτός στιν ρισμένος π το θεο κριτς ζώντων κα νεκρν.

10:43 τούτ πάντες ο προφται μαρτυροσιν, φεσιν μαρτιν λαβεν δι το νόματος ατο πάντα τν πιστεύοντα ες ατόν.

10:44 τι λαλοντος το πέτρου τ ήματα τατα πέπεσεν τ πνεμα τ γιον π πάντας τος κούοντας τν λόγον.

10:45 κα ξέστησαν ο κ περιτομς πιστο σοι συνλθαν τ πέτρ, τι κα π τ θνη δωρε το γίου πνεύματος κκέχυται·

10:46 κουον γρ ατν λαλούντων γλώσσαις κα μεγαλυνόντων τν θεόν. τότε πεκρίθη πέτρος,

10:47 μήτι τ δωρ δύναται κωλσαί τις το μ βαπτισθναι τούτους οτινες τ πνεμα τ γιον λαβον ς κα μες;

10:48 προσέταξεν δ ατος ν τ νόματι ησο χριστο βαπτισθναι. τότε ρώτησαν ατν πιμεναι μέρας τινάς.


Next: Acts 11