Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 28

28:1 κα διασωθέντες τότε πέγνωμεν τι μελίτη νσος καλεται.

28:2 ο τε βάρβαροι παρεχον ο τν τυχοσαν φιλανθρωπίαν μν, ψαντες γρ πυρν προσελάβοντο πάντας μς δι τν ετν τν φεσττα κα δι τ ψχος.

28:3 συστρέψαντος δ το παύλου φρυγάνων τι πλθος κα πιθέντος π τν πυράν, χιδνα π τς θέρμης ξελθοσα καθψεν τς χειρς ατο.

28:4 ς δ εδον ο βάρβαροι κρεμάμενον τ θηρίον κ τς χειρς ατο, πρς λλήλους λεγον, πάντως φονεύς στιν νθρωπος οτος ν διασωθέντα κ τς θαλάσσης δίκη ζν οκ εασεν.

28:5 μν ον ποτινάξας τ θηρίον ες τ πρ παθεν οδν κακόν·

28:6 ο δ προσεδόκων ατν μέλλειν πίμπρασθαι καταπίπτειν φνω νεκρόν. π πολ δ ατν προσδοκώντων κα θεωρούντων μηδν τοπον ες ατν γινόμενον, μεταβαλόμενοι λεγον ατν εναι θεόν.

28:7 ν δ τος περ τν τόπον κενον πρχεν χωρία τ πρώτ τς νήσου νόματι ποπλί, ς ναδεξάμενος μς τρες μέρας φιλοφρόνως ξένισεν.

28:8 γένετο δ τν πατέρα το ποπλίου πυρετος κα δυσεντερί συνεχόμενον κατακεσθαι, πρς ν παλος εσελθν κα προσευξάμενος πιθες τς χερας ατ άσατο ατόν.

28:9 τούτου δ γενομένου κα ο λοιπο ο ν τ νήσ χοντες σθενείας προσήρχοντο κα θεραπεύοντο,

28:10 ο κα πολλας τιμας τίμησαν μς κα ναγομένοις πέθεντο τ πρς τς χρείας.

28:11 μετ δ τρες μνας νήχθημεν ν πλοί παρακεχειμακότι ν τ νήσ λεξανδρίν, παρασήμ διοσκούροις.

28:12 κα καταχθέντες ες συρακούσας πεμείναμεν μέρας τρες,

28:13 θεν περιελόντες κατηντήσαμεν ες ήγιον. κα μετ μίαν μέραν πιγενομένου νότου δευτεραοι λθομεν ες ποτιόλους,

28:14 ο ερόντες δελφος παρεκλήθημεν παρ ατος πιμεναι μέρας πτά· κα οτως ες τν ώμην λθαμεν.

28:15 κκεθεν ο δελφο κούσαντες τ περ μν λθαν ες πάντησιν μν χρι ππίου φόρου κα τριν ταβερνν, ος δν παλος εχαριστήσας τ θε λαβε θάρσος.

28:16 τε δ εσήλθομεν ες ώμην, πετράπη τ παύλ μένειν καθ αυτν σν τ φυλάσσοντι ατν στρατιώτ.

28:17 γένετο δ μετ μέρας τρες συγκαλέσασθαι ατν τος ντας τν ουδαίων πρώτους· συνελθόντων δ ατν λεγεν πρς ατούς, γώ, νδρες δελφοί, οδν ναντίον ποιήσας τ λα τος θεσι τος πατροις δέσμιος ξ εροσολύμων παρεδόθην ες τς χερας τν ωμαίων,

28:18 οτινες νακρίναντές με βούλοντο πολσαι δι τ μηδεμίαν ατίαν θανάτου πάρχειν ν μοί·

28:19 ντιλεγόντων δ τν ουδαίων ναγκάσθην πικαλέσασθαι καίσαρα, οχ ς το θνους μου χων τι κατηγορεν.

28:20 δι ταύτην ον τν ατίαν παρεκάλεσα μς δεν κα προσλαλσαι, νεκεν γρ τς λπίδος το σραλ τν λυσιν ταύτην περίκειμαι.

28:21 ο δ πρς ατν επαν, μες οτε γράμματα περ σο δεξάμεθα π τς ουδαίας, οτε παραγενόμενός τις τν δελφν πήγγειλεν λάλησέν τι περ σο πονηρόν.

28:22 ξιομεν δ παρ σο κοσαι φρονες, περ μν γρ τς αρέσεως ταύτης γνωστν μν στιν τι πανταχο ντιλέγεται.

28:23 ταξάμενοι δ ατ μέραν λθον πρς ατν ες τν ξενίαν πλείονες, ος ξετίθετο διαμαρτυρόμενος τν βασιλείαν το θεο πείθων τε ατος περ το ησο πό τε το νόμου μωϊσέως κα τν προφητν π πρω ως σπέρας.

28:24 κα ο μν πείθοντο τος λεγομένοις, ο δ πίστουν·

28:25 σύμφωνοι δ ντες πρς λλήλους πελύοντο, επόντος το παύλου μα ν τι καλς τ πνεμα τ γιον λάλησεν δι σαου το προφήτου πρς τος πατέρας μν

28:26 λέγων, πορεύθητι πρς τν λαν τοτον κα επόν, κο κούσετε κα ο μ συντε, κα βλέποντες βλέψετε κα ο μ δητε·

28:27 παχύνθη γρ καρδία το λαο τούτου, κα τος σν βαρέως κουσαν, κα τος φθαλμος ατν κάμμυσαν· μήποτε δωσιν τος φθαλμος κα τος σν κούσωσιν κα τ καρδί συνσιν κα πιστρέψωσιν, κα άσομαι ατούς.

28:28 γνωστν ον στω μν τι τος θνεσιν πεστάλη τοτο τ σωτήριον το θεο· ατο κα κούσονται.

28:29

28:30 νέμεινεν δ διετίαν λην ν δί μισθώματι, κα πεδέχετο πάντας τος εσπορευομένους πρς ατόν,

28:31 κηρύσσων τν βασιλείαν το θεο κα διδάσκων τ περ το κυρίου ησο χριστο μετ πάσης παρρησίας κωλύτως.


Next: Romans 1