Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
John
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

John

Chapter 11

11:1 ν δέ τις σθενν, λάζαρος π βηθανίας, κ τς κώμης μαρίας κα μάρθας τς δελφς ατς.

11:2 ν δ μαριμ λείψασα τν κύριον μύρ κα κμάξασα τος πόδας ατο τας θριξν ατς, ς δελφς λάζαρος σθένει.

11:3 πέστειλαν ον α δελφα πρς ατν λέγουσαι, κύριε, δε ν φιλες σθενε.

11:4 κούσας δ ησος επεν, ατη σθένεια οκ στιν πρς θάνατον λλ πρ τς δόξης το θεο, να δοξασθ υς το θεο δι ατς.

11:5 γάπα δ ησος τν μάρθαν κα τν δελφν ατς κα τν λάζαρον.

11:6 ς ον κουσεν τι σθενε, τότε μν μεινεν ν ν τόπ δύο μέρας·

11:7 πειτα μετ τοτο λέγει τος μαθητας, γωμεν ες τν ουδαίαν πάλιν.

11:8 λέγουσιν ατ ο μαθηταί, αββί, νν ζήτουν σε λιθάσαι ο ουδαοι, κα πάλιν πάγεις κε;

11:9 πεκρίθη ησος, οχ δώδεκα ραί εσιν τς μέρας; άν τις περιπατ ν τ μέρ, ο προσκόπτει, τι τ φς το κόσμου τούτου βλέπει·

11:10 ν δέ τις περιπατ ν τ νυκτί, προσκόπτει, τι τ φς οκ στιν ν ατ.

11:11 τατα επεν, κα μετ τοτο λέγει ατος, λάζαρος φίλος μν κεκοίμηται, λλ πορεύομαι να ξυπνίσω ατόν.

11:12 επαν ον ο μαθητα ατ, κύριε, ε κεκοίμηται σωθήσεται.

11:13 ερήκει δ ησος περ το θανάτου ατο. κενοι δ δοξαν τι περ τς κοιμήσεως το πνου λέγει.

11:14 τότε ον επεν ατος ησος παρρησί, λάζαρος πέθανεν,

11:15 κα χαίρω δι μς, να πιστεύσητε, τι οκ μην κε· λλ γωμεν πρς ατόν.

11:16 επεν ον θωμς λεγόμενος δίδυμος τος συμμαθητας, γωμεν κα μες να ποθάνωμεν μετ ατο.

11:17 λθν ον ησος ερεν ατν τέσσαρας δη μέρας χοντα ν τ μνημεί.

11:18 ν δ βηθανία γγς τν εροσολύμων ς π σταδίων δεκαπέντε.

11:19 πολλο δ κ τν ουδαίων ληλύθεισαν πρς τν μάρθαν κα μαριμ να παραμυθήσωνται ατς περ το δελφο.

11:20 ον μάρθα ς κουσεν τι ησος ρχεται πήντησεν ατ· μαριμ δ ν τ οκ καθέζετο.

11:21 επεν ον μάρθα πρς τν ησον, κύριε, ε ς δε οκ ν πέθανεν δελφός μου·

11:22 [λλ] κα νν οδα τι σα ν ατήσ τν θεν δώσει σοι θεός.

11:23 λέγει ατ ησος, ναστήσεται δελφός σου.

11:24 λέγει ατ μάρθα, οδα τι ναστήσεται ν τ ναστάσει ν τ σχάτ μέρ.

11:25 επεν ατ ησος, γώ εμι νάστασις κα ζωή· πιστεύων ες μ κν ποθάν ζήσεται,

11:26 κα πς ζν κα πιστεύων ες μ ο μ ποθάν ες τν ανα· πιστεύεις τοτο;

11:27 λέγει ατ, ναί, κύριε· γ πεπίστευκα τι σ ε χριστς υς το θεο ες τν κόσμον ρχόμενος.

11:28 κα τοτο εποσα πλθεν κα φώνησεν μαριμ τν δελφν ατς λάθρ εποσα, διδάσκαλος πάρεστιν κα φωνε σε.

11:29 κείνη δ ς κουσεν γέρθη ταχ κα ρχετο πρς ατόν·

11:30 οπω δ ληλύθει ησος ες τν κώμην, λλ ν τι ν τ τόπ που πήντησεν ατ μάρθα.

11:31 ο ον ουδαοι ο ντες μετ ατς ν τ οκί κα παραμυθούμενοι ατήν, δόντες τν μαριμ τι ταχέως νέστη κα ξλθεν, κολούθησαν ατ, δόξαντες τι πάγει ες τ μνημεον να κλαύσ κε.

11:32 ον μαριμ ς λθεν που ν ησος δοσα ατν πεσεν ατο πρς τος πόδας, λέγουσα ατ, κύριε, ε ς δε οκ ν μου πέθανεν δελφός.

11:33 ησος ον ς εδεν ατν κλαίουσαν κα τος συνελθόντας ατ ουδαίους κλαίοντας, νεβριμήσατο τ πνεύματι κα τάραξεν αυτόν,

11:34 κα επεν, πο τεθείκατε ατόν; λέγουσιν ατ, κύριε, ρχου κα δε.

11:35 δάκρυσεν ησος.

11:36 λεγον ον ο ουδαοι, δε πς φίλει ατόν.

11:37 τινς δ ξ ατν επαν, οκ δύνατο οτος νοίξας τος φθαλμος το τυφλο ποισαι να κα οτος μ ποθάν;

11:38 ησος ον πάλιν μβριμώμενος ν αυτ ρχεται ες τ μνημεον· ν δ σπήλαιον, κα λίθος πέκειτο π ατ.

11:39 λέγει ησος, ρατε τν λίθον. λέγει ατ δελφ το τετελευτηκότος μάρθα, κύριε, δη ζει, τεταρταος γάρ στιν.

11:40 λέγει ατ ησος, οκ επόν σοι τι ν πιστεύσς ψ τν δόξαν το θεο;

11:41 ραν ον τν λίθον. δ ησος ρεν τος φθαλμος νω κα επεν, πάτερ, εχαριστ σοι τι κουσάς μου.

11:42 γ δ δειν τι πάντοτέ μου κούεις· λλ δι τν χλον τν περιεσττα επον, να πιστεύσωσιν τι σύ με πέστειλας.

11:43 κα τατα επν φων μεγάλ κραύγασεν, λάζαρε, δερο ξω.

11:44 ξλθεν τεθνηκς δεδεμένος τος πόδας κα τς χερας κειρίαις, κα ψις ατο σουδαρί περιεδέδετο. λέγει ατος ησος, λύσατε ατν κα φετε ατν πάγειν.

11:45 πολλο ον κ τν ουδαίων, ο λθόντες πρς τν μαριμ κα θεασάμενοι ποίησεν, πίστευσαν ες ατόν·

11:46 τινς δ ξ ατν πλθον πρς τος φαρισαίους κα επαν ατος ποίησεν ησος.

11:47 συνήγαγον ον ο ρχιερες κα ο φαρισαοι συνέδριον, κα λεγον, τί ποιομεν, τι οτος νθρωπος πολλ ποιε σημεα;

11:48 ν φμεν ατν οτως, πάντες πιστεύσουσιν ες ατόν, κα λεύσονται ο ωμαοι κα ροσιν μν κα τν τόπον κα τ θνος.

11:49 ες δέ τις ξ ατν καϊάφας, ρχιερες ν το νιαυτο κείνου, επεν ατος, μες οκ οδατε οδέν,

11:50 οδ λογίζεσθε τι συμφέρει μν να ες νθρωπος ποθάν πρ το λαο κα μ λον τ θνος πόληται.

11:51 τοτο δ φ αυτο οκ επεν, λλ ρχιερες ν το νιαυτο κείνου προφήτευσεν τι μελλεν ησος ποθνσκειν πρ το θνους,

11:52 κα οχ πρ το θνους μόνον λλ να κα τ τέκνα το θεο τ διεσκορπισμένα συναγάγ ες ν.

11:53 π κείνης ον τς μέρας βουλεύσαντο να ποκτείνωσιν ατόν.

11:54 ον ησος οκέτι παρρησί περιεπάτει ν τος ουδαίοις, λλ πλθεν κεθεν ες τν χώραν γγς τς ρήμου, ες φραμ λεγομένην πόλιν, κκε μεινεν μετ τν μαθητν.

11:55 ν δ γγς τ πάσχα τν ουδαίων, κα νέβησαν πολλο ες εροσόλυμα κ τς χώρας πρ το πάσχα να γνίσωσιν αυτούς.

11:56 ζήτουν ον τν ησον κα λεγον μετ λλήλων ν τ ερ στηκότες, τί δοκε μν; τι ο μ λθ ες τν ορτήν;

11:57 δεδώκεισαν δ ο ρχιερες κα ο φαρισαοι ντολς να άν τις γν πο στιν μηνύσ, πως πιάσωσιν ατόν.


Next: John 12