Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
John
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

John

Chapter 19

19:1 τότε ον λαβεν πιλτος τν ησον κα μαστίγωσεν.

19:2 κα ο στρατιται πλέξαντες στέφανον ξ κανθν πέθηκαν ατο τ κεφαλ, κα μάτιον πορφυρον περιέβαλον ατόν,

19:3 κα ρχοντο πρς ατν κα λεγον, χαρε, βασιλες τν ουδαίων· κα δίδοσαν ατ απίσματα.

19:4 κα ξλθεν πάλιν ξω πιλτος κα λέγει ατος, δε γω μν ατν ξω, να γντε τι οδεμίαν ατίαν ερίσκω ν ατ.

19:5 ξλθεν ον ησος ξω, φορν τν κάνθινον στέφανον κα τ πορφυρον μάτιον. κα λέγει ατος, δο νθρωπος.

19:6 τε ον εδον ατν ο ρχιερες κα ο πηρέται κραύγασαν λέγοντες, σταύρωσον σταύρωσον. λέγει ατος πιλτος, λάβετε ατν μες κα σταυρώσατε, γ γρ οχ ερίσκω ν ατ ατίαν.

19:7 πεκρίθησαν ατ ο ουδαοι, μες νόμον χομεν, κα κατ τν νόμον φείλει ποθανεν, τι υν θεο αυτν ποίησεν.

19:8 τε ον κουσεν πιλτος τοτον τν λόγον, μλλον φοβήθη,

19:9 κα εσλθεν ες τ πραιτώριον πάλιν κα λέγει τ ησο, πόθεν ε σύ; δ ησος πόκρισιν οκ δωκεν ατ.

19:10 λέγει ον ατ πιλτος, μο ο λαλες; οκ οδας τι ξουσίαν χω πολσαί σε κα ξουσίαν χω σταυρσαί σε;

19:11 πεκρίθη [ατ] ησος, οκ εχες ξουσίαν κατ μο οδεμίαν ε μ ν δεδομένον σοι νωθεν· δι τοτο παραδούς μέ σοι μείζονα μαρτίαν χει.

19:12 κ τούτου πιλτος ζήτει πολσαι ατόν· ο δ ουδαοι κραύγασαν λέγοντες, ν τοτον πολύσς, οκ ε φίλος το καίσαρος· πς βασιλέα αυτν ποιν ντιλέγει τ καίσαρι.

19:13 ον πιλτος κούσας τν λόγων τούτων γαγεν ξω τν ησον, κα κάθισεν π βήματος ες τόπον λεγόμενον λιθόστρωτον, βραϊστ δ γαββαθα.

19:14 ν δ παρασκευ το πάσχα, ρα ν ς κτη. κα λέγει τος ουδαίοις, δε βασιλες μν.

19:15 κραύγασαν ον κενοι, ρον ρον, σταύρωσον ατόν. λέγει ατος πιλτος, τν βασιλέα μν σταυρώσω; πεκρίθησαν ο ρχιερες, οκ χομεν βασιλέα ε μ καίσαρα.

19:16 τότε ον παρέδωκεν ατν ατος να σταυρωθ. παρέλαβον ον τν ησον·

19:17 κα βαστάζων αυτ τν σταυρν ξλθεν ες τν λεγόμενον κρανίου τόπον, λέγεται βραϊστ γολγοθα,

19:18 που ατν σταύρωσαν, κα μετ ατο λλους δύο ντεθεν κα ντεθεν, μέσον δ τν ησον.

19:19 γραψεν δ κα τίτλον πιλτος κα θηκεν π το σταυρο· ν δ γεγραμμένον, ησος ναζωραος βασιλες τν ουδαίων.

19:20 τοτον ον τν τίτλον πολλο νέγνωσαν τν ουδαίων, τι γγς ν τόπος τς πόλεως που σταυρώθη ησος· κα ν γεγραμμένον βραϊστί, ωμαϊστί, λληνιστί.

19:21 λεγον ον τ πιλάτ ο ρχιερες τν ουδαίων, μ γράφε, βασιλες τν ουδαίων, λλ τι κενος επεν, βασιλεύς εμι τν ουδαίων.

19:22 πεκρίθη πιλτος, γέγραφα, γέγραφα.

19:23 ο ον στρατιται τε σταύρωσαν τν ησον λαβον τ μάτια ατο κα ποίησαν τέσσαρα μέρη, κάστ στρατιώτ μέρος, κα τν χιτνα. ν δ χιτν ραφος, κ τν νωθεν φαντς δι λου.

19:24 επαν ον πρς λλήλους, μ σχίσωμεν ατόν, λλ λάχωμεν περ ατο τίνος σται· να γραφ πληρωθ [ λέγουσα], διεμερίσαντο τ μάτιά μου αυτος κα π τν ματισμόν μου βαλον κλρον. ο μν ον στρατιται τατα ποίησαν.

19:25 εστήκεισαν δ παρ τ σταυρ το ησο μήτηρ ατο κα δελφ τς μητρς ατο, μαρία το κλωπ κα μαρία μαγδαληνή.

19:26 ησος ον δν τν μητέρα κα τν μαθητν παρεσττα ν γάπα, λέγει τ μητρί, γύναι, δε υός σου.

19:27 ετα λέγει τ μαθητ, δε μήτηρ σου. κα π κείνης τς ρας λαβεν μαθητς ατν ες τ δια.

19:28 μετ τοτο εδς ησος τι δη πάντα τετέλεσται, να τελειωθ γραφή, λέγει, διψ.

19:29 σκεος κειτο ξους μεστόν· σπόγγον ον μεστν το ξους σσώπ περιθέντες προσήνεγκαν ατο τ στόματι.

19:30 τε ον λαβεν τ ξος [] ησος επεν, τετέλεσται· κα κλίνας τν κεφαλν παρέδωκεν τ πνεμα.

19:31 ο ον ουδαοι, πε παρασκευ ν, να μ μείν π το σταυρο τ σώματα ν τ σαββάτ, ν γρ μεγάλη μέρα κείνου το σαββάτου, ρώτησαν τν πιλτον να κατεαγσιν ατν τ σκέλη κα ρθσιν.

19:32 λθον ον ο στρατιται, κα το μν πρώτου κατέαξαν τ σκέλη κα το λλου το συσταυρωθέντος ατ·

19:33 π δ τν ησον λθόντες, ς εδον δη ατν τεθνηκότα, ο κατέαξαν ατο τ σκέλη,

19:34 λλ ες τν στρατιωτν λόγχ ατο τν πλευρν νυξεν, κα ξλθεν εθς αμα κα δωρ.

19:35 κα ωρακς μεμαρτύρηκεν, κα ληθιν ατο στιν μαρτυρία, κα κενος οδεν τι ληθ λέγει, να κα μες πιστεύ[ς]ητε.

19:36 γένετο γρ τατα να γραφ πληρωθ, στον ο συντριβήσεται ατο.

19:37 κα πάλιν τέρα γραφ λέγει, ψονται ες ν ξεκέντησαν.

19:38 μετ δ τατα ρώτησεν τν πιλτον ωσφ [] π ριμαθαίας, ν μαθητς το ησο κεκρυμμένος δ δι τν φόβον τν ουδαίων, να ρ τ σμα το ησο· κα πέτρεψεν πιλτος. λθεν ον κα ρεν τ σμα ατο.

19:39 λθεν δ κα νικόδημος, λθν πρς ατν νυκτς τ πρτον, φέρων μίγμα σμύρνης κα λόης ς λίτρας κατόν.

19:40 λαβον ον τ σμα το ησο κα δησαν ατ θονίοις μετ τν ρωμάτων, καθς θος στν τος ουδαίοις νταφιάζειν.

19:41 ν δ ν τ τόπ που σταυρώθη κπος, κα ν τ κήπ μνημεον καινν ν οδέπω οδες ν τεθειμένος·

19:42 κε ον δι τν παρασκευν τν ουδαίων, τι γγς ν τ μνημεον, θηκαν τν ησον.


Next: John 20