Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Matthew
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Matthew

Chapter 24

24:1 κα ξελθν ησος π το ερο πορεύετο, κα προσλθον ο μαθητα ατο πιδεξαι ατ τς οκοδομς το ερο·

24:2 δ ποκριθες επεν ατος, ο βλέπετε τατα πάντα; μν λέγω μν, ο μ φεθ δε λίθος π λίθον ς ο καταλυθήσεται.

24:3 καθημένου δ ατο π το ρους τν λαιν προσλθον ατ ο μαθητα κατ δίαν λέγοντες, επ μν πότε τατα σται, κα τί τ σημεον τς σς παρουσίας κα συντελείας το ανος.

24:4 κα ποκριθες ησος επεν ατος, βλέπετε μή τις μς πλανήσ·

24:5 πολλο γρ λεύσονται π τ νόματί μου λέγοντες, γώ εμι χριστός, κα πολλος πλανήσουσιν.

24:6 μελλήσετε δ κούειν πολέμους κα κος πολέμων· ρτε, μ θροεσθε· δε γρ γενέσθαι, λλ οπω στν τ τέλος.

24:7 γερθήσεται γρ θνος π θνος κα βασιλεία π βασιλείαν, κα σονται λιμο κα σεισμο κατ τόπους·

24:8 πάντα δ τατα ρχ δίνων.

24:9 τότε παραδώσουσιν μς ες θλψιν κα ποκτενοσιν μς, κα σεσθε μισούμενοι π πάντων τν θνν δι τ νομά μου.

24:10 κα τότε σκανδαλισθήσονται πολλο κα λλήλους παραδώσουσιν κα μισήσουσιν λλήλους·

24:11 κα πολλο ψευδοπροφται γερθήσονται κα πλανήσουσιν πολλούς·

24:12 κα δι τ πληθυνθναι τν νομίαν ψυγήσεται γάπη τν πολλν.

24:13 δ πομείνας ες τέλος οτος σωθήσεται.

24:14 κα κηρυχθήσεται τοτο τ εαγγέλιον τς βασιλείας ν λ τ οκουμέν ες μαρτύριον πσιν τος θνεσιν, κα τότε ξει τ τέλος.

24:15 ταν ον δητε τ βδέλυγμα τς ρημώσεως τ ηθν δι δανιλ το προφήτου στς ν τόπ γί, ναγινώσκων νοείτω,

24:16 τότε ο ν τ ουδαί φευγέτωσαν ες τ ρη,

24:17 π το δώματος μ καταβάτω ραι τ κ τς οκίας ατο,

24:18 κα ν τ γρ μ πιστρεψάτω πίσω ραι τ μάτιον ατο.

24:19 οα δ τας ν γαστρ χούσαις κα τας θηλαζούσαις ν κείναις τας μέραις.

24:20 προσεύχεσθε δ να μ γένηται φυγ μν χειμνος μηδ σαββάτ·

24:21 σται γρ τότε θλψις μεγάλη οα ο γέγονεν π ρχς κόσμου ως το νν οδ ο μ γένηται.

24:22 κα ε μ κολοβώθησαν α μέραι κεναι, οκ ν σώθη πσα σάρξ· δι δ τος κλεκτος κολοβωθήσονται α μέραι κεναι.

24:23 τότε άν τις μν επ, δο δε χριστός, , δε, μ πιστεύσητε·

24:24 γερθήσονται γρ ψευδόχριστοι κα ψευδοπροφται, κα δώσουσιν σημεα μεγάλα κα τέρατα στε πλανσαι, ε δυνατόν, κα τος κλεκτούς·

24:25 δο προείρηκα μν.

24:26 ν ον επωσιν μν, δο ν τ ρήμ στίν, μ ξέλθητε· δο ν τος ταμείοις, μ πιστεύσητε·

24:27 σπερ γρ στραπ ξέρχεται π νατολν κα φαίνεται ως δυσμν, οτως σται παρουσία το υο το νθρώπου.

24:28 που ν τ πτμα, κε συναχθήσονται ο ετοί.

24:29 εθέως δ μετ τν θλψιν τν μερν κείνων, λιος σκοτισθήσεται, κα σελήνη ο δώσει τ φέγγος ατς, κα ο στέρες πεσονται π το ορανο, κα α δυνάμεις τν ορανν σαλευθήσονται.

24:30 κα τότε φανήσεται τ σημεον το υο το νθρώπου ν οραν, κα τότε κόψονται πσαι α φυλα τς γς κα ψονται τν υν το νθρώπου ρχόμενον π τν νεφελν το ορανο μετ δυνάμεως κα δόξης πολλς·

24:31 κα ποστελε τος γγέλους ατο μετ σάλπιγγος μεγάλης, κα πισυνάξουσιν τος κλεκτος ατο κ τν τεσσάρων νέμων π κρων ορανν ως [τν] κρων ατν.

24:32 π δ τς συκς μάθετε τν παραβολήν· ταν δη κλάδος ατς γένηται παλς κα τ φύλλα κφύ, γινώσκετε τι γγς τ θέρος·

24:33 οτως κα μες, ταν δητε πάντα τατα, γινώσκετε τι γγύς στιν π θύραις.

24:34 μν λέγω μν τι ο μ παρέλθ γενε ατη ως ν πάντα τατα γένηται.

24:35 ορανς κα γ παρελεύσεται, ο δ λόγοι μου ο μ παρέλθωσιν.

24:36 περ δ τς μέρας κείνης κα ρας οδες οδεν, οδ ο γγελοι τν ορανν οδ υός, ε μ πατρ μόνος.

24:37 σπερ γρ α μέραι το νε, οτως σται παρουσία το υο το νθρώπου.

24:38 ς γρ σαν ν τας μέραις [κείναις] τας πρ το κατακλυσμο τρώγοντες κα πίνοντες, γαμοντες κα γαμίζοντες, χρι ς μέρας εσλθεν νε ες τν κιβωτόν,

24:39 κα οκ γνωσαν ως λθεν κατακλυσμς κα ρεν παντας, οτως σται [κα] παρουσία το υο το νθρώπου.

24:40 τότε δύο σονται ν τ γρ, ες παραλαμβάνεται κα ες φίεται·

24:41 δύο λήθουσαι ν τ μύλ, μία παραλαμβάνεται κα μία φίεται.

24:42 γρηγορετε ον, τι οκ οδατε ποί μέρ κύριος μν ρχεται.

24:43 κενο δ γινώσκετε τι ε δει οκοδεσπότης ποί φυλακ κλέπτης ρχεται, γρηγόρησεν ν κα οκ ν εασεν διορυχθναι τν οκίαν ατο.

24:44 δι τοτο κα μες γίνεσθε τοιμοι, τι ο δοκετε ρ υς το νθρώπου ρχεται.

24:45 τίς ρα στν πιστς δολος κα φρόνιμος ν κατέστησεν κύριος π τς οκετείας ατο το δοναι ατος τν τροφν ν καιρ;

24:46 μακάριος δολος κενος ν λθν κύριος ατο ερήσει οτως ποιοντα·

24:47 μν λέγω μν τι π πσιν τος πάρχουσιν ατο καταστήσει ατόν.

24:48 ν δ επ κακς δολος κενος ν τ καρδί ατο, χρονίζει μου κύριος,

24:49 κα ρξηται τύπτειν τος συνδούλους ατο, σθί δ κα πίν μετ τν μεθυόντων,

24:50 ξει κύριος το δούλου κείνου ν μέρ ο προσδοκ κα ν ρ ο γινώσκει,

24:51 κα διχοτομήσει ατν κα τ μέρος ατο μετ τν ποκριτν θήσει· κε σται κλαυθμς κα βρυγμς τν δόντων.


Next: Matthew 25