Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
John
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

John

Chapter 4

4:1 ς ον γνω ησος τι κουσαν ο φαρισαοι τι ησος πλείονας μαθητς ποιε κα βαπτίζει ωάννης

4:2 _ καίτοιγε ησος ατς οκ βάπτιζεν λλ ο μαθητα ατο _

4:3 φκεν τν ουδαίαν κα πλθεν πάλιν ες τν γαλιλαίαν.

4:4 δει δ ατν διέρχεσθαι δι τς σαμαρείας.

4:5 ρχεται ον ες πόλιν τς σαμαρείας λεγομένην συχρ πλησίον το χωρίου δωκεν ακβ [τ] ωσφ τ υ ατο·

4:6 ν δ κε πηγ το ακώβ. ον ησος κεκοπιακς κ τς δοιπορίας καθέζετο οτως π τ πηγ· ρα ν ς κτη.

4:7 ρχεται γυν κ τς σαμαρείας ντλσαι δωρ. λέγει ατ ησος, δός μοι πεν·

4:8 ο γρ μαθητα ατο πεληλύθεισαν ες τν πόλιν, να τροφς γοράσωσιν.

4:9 λέγει ον ατ γυν σαμαρτις, πς σ ουδαος ν παρ μο πεν ατες γυναικς σαμαρίτιδος οσης; ο γρ συγχρνται ουδαοι σαμαρίταις.

4:10 πεκρίθη ησος κα επεν ατ, ε δεις τν δωρεν το θεο κα τίς στιν λέγων σοι, δός μοι πεν, σ ν τησας ατν κα δωκεν ν σοι δωρ ζν.

4:11 λέγει ατ [ γυνή], κύριε, οτε ντλημα χεις κα τ φρέαρ στν βαθύ· πόθεν ον χεις τ δωρ τ ζν;

4:12 μ σ μείζων ε το πατρς μν ακώβ, ς δωκεν μν τ φρέαρ κα ατς ξ ατο πιεν κα ο υο ατο κα τ θρέμματα ατο;

4:13 πεκρίθη ησος κα επεν ατ, πς πίνων κ το δατος τούτου διψήσει πάλιν·

4:14 ς δ ν πί κ το δατος ο γ δώσω ατ, ο μ διψήσει ες τν ανα, λλ τ δωρ δώσω ατ γενήσεται ν ατ πηγ δατος λλομένου ες ζων αώνιον.

4:15 λέγει πρς ατν γυνή, κύριε, δός μοι τοτο τ δωρ, να μ διψ μηδ διέρχωμαι νθάδε ντλεν.

4:16 λέγει ατ, παγε φώνησον τν νδρα σου κα λθ νθάδε.

4:17 πεκρίθη γυν κα επεν ατ, οκ χω νδρα. λέγει ατ ησος, καλς επας τι νδρα οκ χω·

4:18 πέντε γρ νδρας σχες, κα νν ν χεις οκ στιν σου νήρ· τοτο ληθς ερηκας.

4:19 λέγει ατ γυνή, κύριε, θεωρ τι προφήτης ε σύ.

4:20 ο πατέρες μν ν τ ρει τούτ προσεκύνησαν· κα μες λέγετε τι ν εροσολύμοις στν τόπος που προσκυνεν δε.

4:21 λέγει ατ ησος, πίστευέ μοι, γύναι, τι ρχεται ρα τε οτε ν τ ρει τούτ οτε ν εροσολύμοις προσκυνήσετε τ πατρί.

4:22 μες προσκυνετε οκ οδατε· μες προσκυνομεν οδαμεν, τι σωτηρία κ τν ουδαίων στίν.

4:23 λλ ρχεται ρα, κα νν στιν, τε ο ληθινο προσκυνητα προσκυνήσουσιν τ πατρ ν πνεύματι κα ληθεί· κα γρ πατρ τοιούτους ζητε τος προσκυνοντας ατόν.

4:24 πνεμα θεός, κα τος προσκυνοντας ατν ν πνεύματι κα ληθεί δε προσκυνεν.

4:25 λέγει ατ γυνή, οδα τι μεσσίας ρχεται, λεγόμενος χριστός· ταν λθ κενος, ναγγελε μν παντα.

4:26 λέγει ατ ησος, γώ εμι, λαλν σοι.

4:27 κα π τούτ λθαν ο μαθητα ατο, κα θαύμαζον τι μετ γυναικς λάλει· οδες μέντοι επεν, τί ζητες; , τί λαλες μετ ατς;

4:28 φκεν ον τν δρίαν ατς γυν κα πλθεν ες τν πόλιν κα λέγει τος νθρώποις,

4:29 δετε δετε νθρωπον ς επέν μοι πάντα σα ποίησα· μήτι οτός στιν χριστός;

4:30 ξλθον κ τς πόλεως κα ρχοντο πρς ατόν.

4:31 ν τ μεταξ ρώτων ατν ο μαθητα λέγοντες, αββί, φάγε.

4:32 δ επεν ατος, γ βρσιν χω φαγεν ν μες οκ οδατε.

4:33 λεγον ον ο μαθητα πρς λλήλους, μή τις νεγκεν ατ φαγεν;

4:34 λέγει ατος ησος, μν βρμά στιν να ποιήσω τ θέλημα το πέμψαντός με κα τελειώσω ατο τ ργον.

4:35 οχ μες λέγετε τι τι τετράμηνός στιν κα θερισμς ρχεται; δο λέγω μν, πάρατε τος φθαλμος μν κα θεάσασθε τς χώρας τι λευκαί εσιν πρς θερισμόν. δη

4:36 θερίζων μισθν λαμβάνει κα συνάγει καρπν ες ζων αώνιον, να σπείρων μο χαίρ κα θερίζων.

4:37 ν γρ τούτ λόγος στν ληθινς τι λλος στν σπείρων κα λλος θερίζων.

4:38 γ πέστειλα μς θερίζειν οχ μες κεκοπιάκατε· λλοι κεκοπιάκασιν, κα μες ες τν κόπον ατν εσεληλύθατε.

4:39 κ δ τς πόλεως κείνης πολλο πίστευσαν ες ατν τν σαμαριτν δι τν λόγον τς γυναικς μαρτυρούσης τι επέν μοι πάντα ποίησα.

4:40 ς ον λθον πρς ατν ο σαμαρται, ρώτων ατν μεναι παρ ατος· κα μεινεν κε δύο μέρας.

4:41 κα πολλ πλείους πίστευσαν δι τν λόγον ατο,

4:42 τ τε γυναικ λεγον τι οκέτι δι τν σν λαλιν πιστεύομεν· ατο γρ κηκόαμεν, κα οδαμεν τι οτός στιν ληθς σωτρ το κόσμου.

4:43 μετ δ τς δύο μέρας ξλθεν κεθεν ες τν γαλιλαίαν·

4:44 ατς γρ ησος μαρτύρησεν τι προφήτης ν τ δί πατρίδι τιμν οκ χει.

4:45 τε ον λθεν ες τν γαλιλαίαν, δέξαντο ατν ο γαλιλαοι, πάντα ωρακότες σα ποίησεν ν εροσολύμοις ν τ ορτ, κα ατο γρ λθον ες τν ορτήν.

4:46 λθεν ον πάλιν ες τν καν τς γαλιλαίας, που ποίησεν τ δωρ ονον. κα ν τις βασιλικς ο υς σθένει ν καφαρναούμ·

4:47 οτος κούσας τι ησος κει κ τς ουδαίας ες τν γαλιλαίαν πλθεν πρς ατν κα ρώτα να καταβ κα άσηται ατο τν υόν, μελλεν γρ ποθνσκειν.

4:48 επεν ον ησος πρς ατόν, ν μ σημεα κα τέρατα δητε, ο μ πιστεύσητε.

4:49 λέγει πρς ατν βασιλικός, κύριε, κατάβηθι πρν ποθανεν τ παιδίον μου.

4:50 λέγει ατ ησος, πορεύου· υός σου ζ. πίστευσεν νθρωπος τ λόγ ν επεν ατ ησος κα πορεύετο.

4:51 δη δ ατο καταβαίνοντος ο δολοι ατο πήντησαν ατ λέγοντες τι πας ατο ζ.

4:52 πύθετο ον τν ραν παρ ατν ν κομψότερον σχεν· επαν ον ατ τι χθς ραν βδόμην φκεν ατν πυρετός.

4:53 γνω ον πατρ τι [ν] κείν τ ρ ν επεν ατ ησος, υός σου ζ, κα πίστευσεν ατς κα οκία ατο λη.

4:54 τοτο [δ] πάλιν δεύτερον σημεον ποίησεν ησος λθν κ τς ουδαίας ες τν γαλιλαίαν.


Next: John 5