Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
John
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

John

Chapter 7

7:1 κα μετ τατα περιεπάτει ησος ν τ γαλιλαί· ο γρ θελεν ν τ ουδαί περιπατεν, τι ζήτουν ατν ο ουδαοι ποκτεναι.

7:2 ν δ γγς ορτ τν ουδαίων σκηνοπηγία.

7:3 επον ον πρς ατν ο δελφο ατο, μετάβηθι ντεθεν κα παγε ες τν ουδαίαν, να κα ο μαθηταί σου θεωρήσουσιν σο τ ργα ποιες·

7:4 οδες γάρ τι ν κρυπτ ποιε κα ζητε ατς ν παρρησί εναι. ε τατα ποιες, φανέρωσον σεαυτν τ κόσμ.

7:5 οδ γρ ο δελφο ατο πίστευον ες ατόν.

7:6 λέγει ον ατος ησος, καιρς μς οπω πάρεστιν, δ καιρς μέτερος πάντοτέ στιν τοιμος.

7:7 ο δύναται κόσμος μισεν μς, μ δ μισε, τι γ μαρτυρ περ ατο τι τ ργα ατο πονηρά στιν.

7:8 μες νάβητε ες τν ορτήν· γ οκ ναβαίνω ες τν ορτν ταύτην, τι μς καιρς οπω πεπλήρωται.

7:9 τατα δ επν ατς μεινεν ν τ γαλιλαί.

7:10 ς δ νέβησαν ο δελφο ατο ες τν ορτήν, τότε κα ατς νέβη, ο φανερς λλ [ς] ν κρυπτ.

7:11 ο ον ουδαοι ζήτουν ατν ν τ ορτ κα λεγον, πο στιν κενος;

7:12 κα γογγυσμς περ ατο ν πολς ν τος χλοις· ο μν λεγον τι γαθός στιν, λλοι [δ] λεγον, ο, λλ πλαν τν χλον.

7:13 οδες μέντοι παρρησί λάλει περ ατο δι τν φόβον τν ουδαίων.

7:14 δη δ τς ορτς μεσούσης νέβη ησος ες τ ερν κα δίδασκεν.

7:15 θαύμαζον ον ο ουδαοι λέγοντες, πς οτος γράμματα οδεν μ μεμαθηκώς;

7:16 πεκρίθη ον ατος [] ησος κα επεν, μ διδαχ οκ στιν μ λλ το πέμψαντός με·

7:17 άν τις θέλ τ θέλημα ατο ποιεν, γνώσεται περ τς διδαχς πότερον κ το θεο στιν γ π μαυτο λαλ.

7:18 φ αυτο λαλν τν δόξαν τν δίαν ζητε· δ ζητν τν δόξαν το πέμψαντος ατόν, οτος ληθής στιν κα δικία ν ατ οκ στιν.

7:19 ο μωϊσς δέδωκεν μν τν νόμον; κα οδες ξ μν ποιε τν νόμον. τί με ζητετε ποκτεναι;

7:20 πεκρίθη χλος, δαιμόνιον χεις· τίς σε ζητε ποκτεναι;

7:21 πεκρίθη ησος κα επεν ατος, ν ργον ποίησα κα πάντες θαυμάζετε.

7:22 δι τοτο μωϊσς δέδωκεν μν τν περιτομήν _ οχ τι κ το μωϊσέως στν λλ κ τν πατέρων _ κα ν σαββάτ περιτέμνετε νθρωπον.

7:23 ε περιτομν λαμβάνει νθρωπος ν σαββάτ να μ λυθ νόμος μωϊσέως, μο χολτε τι λον νθρωπον γι ποίησα ν σαββάτ;

7:24 μ κρίνετε κατ ψιν, λλ τν δικαίαν κρίσιν κρίνετε.

7:25 λεγον ον τινες κ τν εροσολυμιτν, οχ οτός στιν ν ζητοσιν ποκτεναι;

7:26 κα δε παρρησί λαλε κα οδν ατ λέγουσιν. μήποτε ληθς γνωσαν ο ρχοντες τι οτός στιν χριστός;

7:27 λλ τοτον οδαμεν πόθεν στίν· δ χριστς ταν ρχηται οδες γινώσκει πόθεν στίν.

7:28 κραξεν ον ν τ ερ διδάσκων ησος κα λέγων, κμ οδατε κα οδατε πόθεν εμί· κα π μαυτο οκ λήλυθα, λλ στιν ληθινς πέμψας με, ν μες οκ οδατε·

7:29 γ οδα ατόν, τι παρ ατο εμι κκενός με πέστειλεν.

7:30 ζήτουν ον ατν πιάσαι, κα οδες πέβαλεν π ατν τν χερα, τι οπω ληλύθει ρα ατο.

7:31 κ το χλου δ πολλο πίστευσαν ες ατόν, κα λεγον, χριστς ταν λθ μ πλείονα σημεα ποιήσει ν οτος ποίησεν;

7:32 κουσαν ο φαρισαοι το χλου γογγύζοντος περ ατο τατα, κα πέστειλαν ο ρχιερες κα ο φαρισαοι πηρέτας να πιάσωσιν ατόν.

7:33 επεν ον ησος, τι χρόνον μικρν μεθ μν εμι κα πάγω πρς τν πέμψαντά με.

7:34 ζητήσετέ με κα οχ ερήσετέ [με], κα που εμ γ μες ο δύνασθε λθεν.

7:35 επον ον ο ουδαοι πρς αυτούς, πο οτος μέλλει πορεύεσθαι τι μες οχ ερήσομεν ατόν; μ ες τν διασπορν τν λλήνων μέλλει πορεύεσθαι κα διδάσκειν τος λληνας;

7:36 τίς στιν λόγος οτος ν επεν, ζητήσετέ με κα οχ ερήσετέ [με], κα που εμ γ μες ο δύνασθε λθεν;

7:37 ν δ τ σχάτ μέρ τ μεγάλ τς ορτς εστήκει ησος κα κραξεν λέγων, άν τις διψ ρχέσθω πρός με κα πινέτω.

7:38 πιστεύων ες μέ, καθς επεν γραφή, ποταμο κ τς κοιλίας ατο εύσουσιν δατος ζντος.

7:39 τοτο δ επεν περ το πνεύματος μελλον λαμβάνειν ο πιστεύσαντες ες ατόν· οπω γρ ν πνεμα, τι ησος οδέπω δοξάσθη.

7:40 κ το χλου ον κούσαντες τν λόγων τούτων λεγον, οτός στιν ληθς προφήτης·

7:41 λλοι λεγον, οτός στιν χριστός· ο δ λεγον, μ γρ κ τς γαλιλαίας χριστς ρχεται;

7:42 οχ γραφ επεν τι κ το σπέρματος δαυίδ, κα π βηθλέεμ τς κώμης που ν δαυίδ, ρχεται χριστς;

7:43 σχίσμα ον γένετο ν τ χλ δι ατόν.

7:44 τινς δ θελον ξ ατν πιάσαι ατόν, λλ οδες πέβαλεν π ατν τς χερας.

7:45 λθον ον ο πηρέται πρς τος ρχιερες κα φαρισαίους, κα επον ατος κενοι, δι τί οκ γάγετε ατόν;

7:46 πεκρίθησαν ο πηρέται, οδέποτε λάλησεν οτως νθρωπος.

7:47 πεκρίθησαν ον ατος ο φαρισαοι, μ κα μες πεπλάνησθε;

7:48 μή τις κ τν ρχόντων πίστευσεν ες ατν κ τν φαρισαίων;

7:49 λλ χλος οτος μ γινώσκων τν νόμον πάρατοί εσιν.

7:50 λέγει νικόδημος πρς ατούς, λθν πρς ατν [τ] πρότερον, ες ν ξ ατν,

7:51 μ νόμος μν κρίνει τν νθρωπον ν μ κούσ πρτον παρ ατο κα γν τί ποιε;

7:52 πεκρίθησαν κα επαν ατ, μ κα σ κ τς γαλιλαίας ε; ραύνησον κα δε τι κ τς γαλιλαίας προφήτης οκ γείρεται.

7:53 [[κα πορεύθησαν καστος ες τν οκον ατο,


Next: John 8