Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
John
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

John

Chapter 6

6:1 μετ τατα πλθεν ησος πέραν τς θαλάσσης τς γαλιλαίας τς τιβεριάδος.

6:2 κολούθει δ ατ χλος πολύς, τι θεώρουν τ σημεα ποίει π τν σθενούντων.

6:3 νλθεν δ ες τ ρος ησος, κα κε κάθητο μετ τν μαθητν ατο.

6:4 ν δ γγς τ πάσχα, ορτ τν ουδαίων.

6:5 πάρας ον τος φθαλμος ησος κα θεασάμενος τι πολς χλος ρχεται πρς ατν λέγει πρς φίλιππον, πόθεν γοράσωμεν ρτους να φάγωσιν οτοι;

6:6 τοτο δ λεγεν πειράζων ατόν, ατς γρ δει τί μελλεν ποιεν.

6:7 πεκρίθη ατ [] φίλιππος, διακοσίων δηναρίων ρτοι οκ ρκοσιν ατος να καστος βραχύ [τι] λάβ.

6:8 λέγει ατ ες κ τν μαθητν ατο, νδρέας δελφς σίμωνος πέτρου,

6:9 στιν παιδάριον δε ς χει πέντε ρτους κριθίνους κα δύο ψάρια· λλ τατα τί στιν ες τοσούτους;

6:10 επεν ησος, ποιήσατε τος νθρώπους ναπεσεν. ν δ χόρτος πολς ν τ τόπ. νέπεσαν ον ο νδρες τν ριθμν ς πεντακισχίλιοι.

6:11 λαβεν ον τος ρτους ησος κα εχαριστήσας διέδωκεν τος νακειμένοις, μοίως κα κ τν ψαρίων σον θελον.

6:12 ς δ νεπλήσθησαν λέγει τος μαθητας ατο, συναγάγετε τ περισσεύσαντα κλάσματα, να μή τι πόληται.

6:13 συνήγαγον ον, κα γέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων κ τν πέντε ρτων τν κριθίνων περίσσευσαν τος βεβρωκόσιν.

6:14 ο ον νθρωποι δόντες ποίησεν σημεον λεγον τι οτός στιν ληθς προφήτης ρχόμενος ες τν κόσμον.

6:15 ησος ον γνος τι μέλλουσιν ρχεσθαι κα ρπάζειν ατν να ποιήσωσιν βασιλέα νεχώρησεν πάλιν ες τ ρος ατς μόνος.

6:16 ς δ ψία γένετο κατέβησαν ο μαθητα ατο π τν θάλασσαν,

6:17 κα μβάντες ες πλοον ρχοντο πέραν τς θαλάσσης ες καφαρναούμ. κα σκοτία δη γεγόνει κα οπω ληλύθει πρς ατος ησος,

6:18 τε θάλασσα νέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο.

6:19 ληλακότες ον ς σταδίους εκοσι πέντε τριάκοντα θεωροσιν τν ησον περιπατοντα π τς θαλάσσης κα γγς το πλοίου γινόμενον, κα φοβήθησαν.

6:20 δ λέγει ατος, γώ εμι, μ φοβεσθε.

6:21 θελον ον λαβεν ατν ες τ πλοον, κα εθέως γένετο τ πλοον π τς γς ες ν πγον.

6:22 τ παύριον χλος στηκς πέραν τς θαλάσσης εδον τι πλοιάριον λλο οκ ν κε ε μ ν, κα τι ο συνεισλθεν τος μαθητας ατο ησος ες τ πλοον λλ μόνοι ο μαθητα ατο πλθον·

6:23 λλα λθεν πλοι[άρι]α κ τιβεριάδος γγς το τόπου που φαγον τν ρτον εχαριστήσαντος το κυρίου.

6:24 τε ον εδεν χλος τι ησος οκ στιν κε οδ ο μαθητα ατο, νέβησαν ατο ες τ πλοιάρια κα λθον ες καφαρναομ ζητοντες τν ησον.

6:25 κα ερόντες ατν πέραν τς θαλάσσης επον ατ, αββί, πότε δε γέγονας;

6:26 πεκρίθη ατος ησος κα επεν, μν μν λέγω μν, ζητετέ με οχ τι εδετε σημεα λλ τι φάγετε κ τν ρτων κα χορτάσθητε.

6:27 ργάζεσθε μ τν βρσιν τν πολλυμένην λλ τν βρσιν τν μένουσαν ες ζων αώνιον, ν υς το νθρώπου μν δώσει· τοτον γρ πατρ σφράγισεν θεός.

6:28 επον ον πρς ατόν, τί ποιμεν να ργαζώμεθα τ ργα το θεο;

6:29 πεκρίθη [] ησος κα επεν ατος, τοτό στιν τ ργον το θεο, να πιστεύητε ες ν πέστειλεν κενος.

6:30 επον ον ατ, τί ον ποιες σ σημεον, να δωμεν κα πιστεύσωμέν σοι; τί ργάζ;

6:31 ο πατέρες μν τ μάννα φαγον ν τ ρήμ, καθώς στιν γεγραμμένον, ρτον κ το ορανο δωκεν ατος φαγεν.

6:32 επεν ον ατος ησος, μν μν λέγω μν, ο μωϊσς δέδωκεν μν τν ρτον κ το ορανο, λλ πατήρ μου δίδωσιν μν τν ρτον κ το ορανο τν ληθινόν·

6:33 γρ ρτος το θεο στιν καταβαίνων κ το ορανο κα ζων διδος τ κόσμ.

6:34 επον ον πρς ατόν, κύριε, πάντοτε δς μν τν ρτον τοτον.

6:35 επεν ατος ησος, γώ εμι ρτος τς ζως· ρχόμενος πρός μ ο μ πεινάσ, κα πιστεύων ες μ ο μ διψήσει πώποτε.

6:36 λλ επον μν τι κα ωράκατέ [με] κα ο πιστεύετε.

6:37 πν δίδωσίν μοι πατρ πρς μ ξει, κα τν ρχόμενον πρς μ ο μ κβάλω ξω,

6:38 τι καταβέβηκα π το ορανο οχ να ποι τ θέλημα τ μν λλ τ θέλημα το πέμψαντός με·

6:39 τοτο δέ στιν τ θέλημα το πέμψαντός με, να πν δέδωκέν μοι μ πολέσω ξ ατο λλ ναστήσω ατ [ν] τ σχάτ μέρ.

6:40 τοτο γάρ στιν τ θέλημα το πατρός μου, να πς θεωρν τν υν κα πιστεύων ες ατν χ ζων αώνιον, κα ναστήσω ατν γ [ν] τ σχάτ μέρ.

6:41 γόγγυζον ον ο ουδαοι περ ατο τι επεν, γώ εμι ρτος καταβς κ το ορανο,

6:42 κα λεγον, οχ οτός στιν ησος υς ωσήφ, ο μες οδαμεν τν πατέρα κα τν μητέρα; πς νν λέγει τι κ το ορανο καταβέβηκα;

6:43 πεκρίθη ησος κα επεν ατος, μ γογγύζετε μετ λλήλων.

6:44 οδες δύναται λθεν πρός με ν μ πατρ πέμψας με λκύσ ατόν, κγ ναστήσω ατν ν τ σχάτ μέρ.

6:45 στιν γεγραμμένον ν τος προφήταις, κα σονται πάντες διδακτο θεο· πς κούσας παρ το πατρς κα μαθν ρχεται πρς μέ.

6:46 οχ τι τν πατέρα ώρακέν τις ε μ ν παρ το θεο, οτος ώρακεν τν πατέρα.

6:47 μν μν λέγω μν, πιστεύων χει ζων αώνιον.

6:48 γώ εμι ρτος τς ζως.

6:49 ο πατέρες μν φαγον ν τ ρήμ τ μάννα κα πέθανον·

6:50 οτός στιν ρτος κ το ορανο καταβαίνων να τις ξ ατο φάγ κα μ ποθάν.

6:51 γώ εμι ρτος ζν κ το ορανο καταβάς· άν τις φάγ κ τούτου το ρτου ζήσει ες τν ανα· κα ρτος δ ν γ δώσω σάρξ μού στιν πρ τς το κόσμου ζως.

6:52 μάχοντο ον πρς λλήλους ο ουδαοι λέγοντες, πς δύναται οτος μν δοναι τν σάρκα [ατο] φαγεν;

6:53 επεν ον ατος ησος, μν μν λέγω μν, ν μ φάγητε τν σάρκα το υο το νθρώπου κα πίητε ατο τ αμα, οκ χετε ζων ν αυτος.

6:54 τρώγων μου τν σάρκα κα πίνων μου τ αμα χει ζων αώνιον, κγ ναστήσω ατν τ σχάτ μέρ·

6:55 γρ σάρξ μου ληθής στιν βρσις, κα τ αμά μου ληθής στιν πόσις.

6:56 τρώγων μου τν σάρκα κα πίνων μου τ αμα ν μο μένει κγ ν ατ.

6:57 καθς πέστειλέν με ζν πατρ κγ ζ δι τν πατέρα, κα τρώγων με κκενος ζήσει δι μέ.

6:58 οτός στιν ρτος ξ ορανο καταβάς, ο καθς φαγον ο πατέρες κα πέθανον· τρώγων τοτον τν ρτον ζήσει ες τν ανα.

6:59 τατα επεν ν συναγωγ διδάσκων ν καφαρναούμ.

6:60 πολλο ον κούσαντες κ τν μαθητν ατο επαν, σκληρός στιν λόγος οτος· τίς δύναται ατο κούειν;

6:61 εδς δ ησος ν αυτ τι γογγύζουσιν περ τούτου ο μαθητα ατο επεν ατος, τοτο μς σκανδαλίζει;

6:62 ν ον θεωρτε τν υν το νθρώπου ναβαίνοντα που ν τ πρότερον;

6:63 τ πνεμά στιν τ ζοποιον, σρξ οκ φελε οδέν· τ ήματα γ λελάληκα μν πνεμά στιν κα ζωή στιν.

6:64 λλ εσν ξ μν τινες ο ο πιστεύουσιν. δει γρ ξ ρχς ησος τίνες εσν ο μ πιστεύοντες κα τίς στιν παραδώσων ατόν.

6:65 κα λεγεν, δι τοτο ερηκα μν τι οδες δύναται λθεν πρός με ν μ δεδομένον ατ κ το πατρός.

6:66 κ τούτου πολλο [κ] τν μαθητν ατο πλθον ες τ πίσω κα οκέτι μετ ατο περιεπάτουν.

6:67 επεν ον ησος τος δώδεκα, μ κα μες θέλετε πάγειν;

6:68 πεκρίθη ατ σίμων πέτρος, κύριε, πρς τίνα πελευσόμεθα; ήματα ζως αωνίου χεις,

6:69 κα μες πεπιστεύκαμεν κα γνώκαμεν τι σ ε γιος το θεο.

6:70 πεκρίθη ατος ησος, οκ γ μς τος δώδεκα ξελεξάμην, κα ξ μν ες διάβολός στιν;

6:71 λεγεν δ τν ούδαν σίμωνος σκαριώτου· οτος γρ μελλεν παραδιδόναι ατόν, ες κ τν δώδεκα.


Next: John 7