Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 8

8:1 κα γένετο ν τ καθεξς κα ατς διώδευεν κατ πόλιν κα κώμην κηρύσσων κα εαγγελιζόμενος τν βασιλείαν το θεο, κα ο δώδεκα σν ατ,

8:2 κα γυνακές τινες α σαν τεθεραπευμέναι π πνευμάτων πονηρν κα σθενειν, μαρία καλουμένη μαγδαληνή, φ ς δαιμόνια πτ ξεληλύθει,

8:3 κα ωάννα γυν χουζ πιτρόπου ρδου κα σουσάννα κα τεραι πολλαί, ατινες διηκόνουν ατος κ τν παρχόντων ατας.

8:4 συνιόντος δ χλου πολλο κα τν κατ πόλιν πιπορευομένων πρς ατν επεν δι παραβολς,

8:5 ξλθεν σπείρων το σπεραι τν σπόρον ατο. κα ν τ σπείρειν ατν μν πεσεν παρ τν δόν, κα κατεπατήθη κα τ πετειν το ορανο κατέφαγεν ατό.

8:6 κα τερον κατέπεσεν π τν πέτραν, κα φυν ξηράνθη δι τ μ χειν κμάδα.

8:7 κα τερον πεσεν ν μέσ τν κανθν, κα συμφυεσαι α κανθαι πέπνιξαν ατό.

8:8 κα τερον πεσεν ες τν γν τν γαθήν, κα φυν ποίησεν καρπν κατονταπλασίονα. τατα λέγων φώνει, χων τα κούειν κουέτω.

8:9 πηρώτων δ ατν ο μαθητα ατο τίς ατη εη παραβολή.

8:10 δ επεν, μν δέδοται γνναι τ μυστήρια τς βασιλείας το θεο, τος δ λοιπος ν παραβολας, να βλέποντες μ βλέπωσιν κα κούοντες μ συνισιν.

8:11 στιν δ ατη παραβολή· σπόρος στν λόγος το θεο.

8:12 ο δ παρ τν δόν εσιν ο κούσαντες, ετα ρχεται διάβολος κα αρει τν λόγον π τς καρδίας ατν, να μ πιστεύσαντες σωθσιν.

8:13 ο δ π τς πέτρας ο ταν κούσωσιν μετ χαρς δέχονται τν λόγον, κα οτοι ίζαν οκ χουσιν, ο πρς καιρν πιστεύουσιν κα ν καιρ πειρασμο φίστανται.

8:14 τ δ ες τς κάνθας πεσόν, οτοί εσιν ο κούσαντες, κα π μεριμνν κα πλούτου κα δονν το βίου πορευόμενοι συμπνίγονται κα ο τελεσφοροσιν.

8:15 τ δ ν τ καλ γ, οτοί εσιν οτινες ν καρδί καλ κα γαθ κούσαντες τν λόγον κατέχουσιν κα καρποφοροσιν ν πομον.

8:16 οδες δ λύχνον ψας καλύπτει ατν σκεύει ποκάτω κλίνης τίθησιν, λλ π λυχνίας τίθησιν, να ο εσπορευόμενοι βλέπωσιν τ φς.

8:17 ο γάρ στιν κρυπτν ο φανερν γενήσεται, οδ πόκρυφον ο μ γνωσθ κα ες φανερν λθ.

8:18 βλέπετε ον πς κούετε· ς ν γρ χ, δοθήσεται ατ, κα ς ν μ χ, κα δοκε χειν ρθήσεται π ατο.

8:19 παρεγένετο δ πρς ατν μήτηρ κα ο δελφο ατο, κα οκ δύναντο συντυχεν ατ δι τν χλον.

8:20 πηγγέλη δ ατ, μήτηρ σου κα ο δελφοί σου στήκασιν ξω δεν θέλοντές σε.

8:21 δ ποκριθες επεν πρς ατούς, μήτηρ μου κα δελφοί μου οτοί εσιν ο τν λόγον το θεο κούοντες κα ποιοντες.

8:22 γένετο δ ν μι τν μερν κα ατς νέβη ες πλοον κα ο μαθητα ατο, κα επεν πρς ατούς, διέλθωμεν ες τ πέραν τς λίμνης· κα νήχθησαν.

8:23 πλεόντων δ ατν φύπνωσεν. κα κατέβη λαλαψ νέμου ες τν λίμνην, κα συνεπληροντο κα κινδύνευον.

8:24 προσελθόντες δ διήγειραν ατν λέγοντες, πιστάτα πιστάτα, πολλύμεθα. δ διεγερθες πετίμησεν τ νέμ κα τ κλύδωνι το δατος· κα παύσαντο, κα γένετο γαλήνη.

8:25 επεν δ ατος, πο πίστις μν; φοβηθέντες δ θαύμασαν, λέγοντες πρς λλήλους, τίς ρα οτός στιν τι κα τος νέμοις πιτάσσει κα τ δατι, κα πακούουσιν ατ;

8:26 κα κατέπλευσαν ες τν χώραν τν γερασηνν, τις στν ντιπέρα τς γαλιλαίας.

8:27 ξελθόντι δ ατ π τν γν πήντησεν νήρ τις κ τς πόλεως χων δαιμόνια· κα χρόν καν οκ νεδύσατο μάτιον, κα ν οκί οκ μενεν λλ ν τος μνήμασιν.

8:28 δν δ τν ησον νακράξας προσέπεσεν ατ κα φων μεγάλ επεν, τί μο κα σοί, ησο υ το θεο το ψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσς.

8:29 παρήγγειλεν γρ τ πνεύματι τ καθάρτ ξελθεν π το νθρώπου. πολλος γρ χρόνοις συνηρπάκει ατόν, κα δεσμεύετο λύσεσιν κα πέδαις φυλασσόμενος, κα διαρρήσσων τ δεσμ λαύνετο π το δαιμονίου ες τς ρήμους.

8:30 πηρώτησεν δ ατν ησος, τί σοι νομά στιν; δ επεν, λεγιών, τι εσλθεν δαιμόνια πολλ ες ατόν.

8:31 κα παρεκάλουν ατν να μ πιτάξ ατος ες τν βυσσον πελθεν.

8:32 ν δ κε γέλη χοίρων κανν βοσκομένη ν τ ρει· κα παρεκάλεσαν ατν να πιτρέψ ατος ες κείνους εσελθεν· κα πέτρεψεν ατος.

8:33 ξελθόντα δ τ δαιμόνια π το νθρώπου εσλθον ες τος χοίρους, κα ρμησεν γέλη κατ το κρημνο ες τν λίμνην κα πεπνίγη.

8:34 δόντες δ ο βόσκοντες τ γεγονς φυγον κα πήγγειλαν ες τν πόλιν κα ες τος γρούς.

8:35 ξλθον δ δεν τ γεγονς κα λθον πρς τν ησον, κα ερον καθήμενον τν νθρωπον φ ο τ δαιμόνια ξλθεν ματισμένον κα σωφρονοντα παρ τος πόδας το ησο, κα φοβήθησαν.

8:36 πήγγειλαν δ ατος ο δόντες πς σώθη δαιμονισθείς.

8:37 κα ρώτησεν ατν παν τ πλθος τς περιχώρου τν γερασηνν πελθεν π ατν, τι φόβ μεγάλ συνείχοντο· ατς δ μβς ες πλοον πέστρεψεν.

8:38 δετο δ ατο νρ φ ο ξεληλύθει τ δαιμόνια εναι σν ατ· πέλυσεν δ ατν λέγων,

8:39 πόστρεφε ες τν οκόν σου, κα διηγο σα σοι ποίησεν θεός. κα πλθεν καθ λην τν πόλιν κηρύσσων σα ποίησεν ατ ησος.

8:40 ν δ τ ποστρέφειν τν ησον πεδέξατο ατν χλος, σαν γρ πάντες προσδοκντες ατόν.

8:41 κα δο λθεν νρ νομα άϊρος, κα οτος ρχων τς συναγωγς πρχεν, κα πεσν παρ τος πόδας [το] ησο παρεκάλει ατν εσελθεν ες τν οκον ατο,

8:42 τι θυγάτηρ μονογενς ν ατ ς τν δώδεκα κα ατ πέθνσκεν. ν δ τ πάγειν ατν ο χλοι συνέπνιγον ατόν.

8:43 κα γυν οσα ν ύσει αματος π τν δώδεκα, τις [ατρος προσαναλώσασα λον τν βίον] οκ σχυσεν π οδενς θεραπευθναι,

8:44 προσελθοσα πισθεν ψατο το κρασπέδου το ματίου ατο, κα παραχρμα στη ύσις το αματος ατς.

8:45 κα επεν ησος, τίς ψάμενός μου; ρνουμένων δ πάντων επεν πέτρος, πιστάτα, ο χλοι συνέχουσίν σε κα ποθλίβουσιν.

8:46 δ ησος επεν, ψατό μού τις, γ γρ γνων δύναμιν ξεληλυθυαν π μο.

8:47 δοσα δ γυν τι οκ λαθεν τρέμουσα λθεν κα προσπεσοσα ατ δι ν ατίαν ψατο ατο πήγγειλεν νώπιον παντς το λαο κα ς άθη παραχρμα.

8:48 δ επεν ατ, θυγάτηρ, πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου ες ερήνην.

8:49 τι ατο λαλοντος ρχεταί τις παρ το ρχισυναγώγου λέγων τι τέθνηκεν θυγάτηρ σου, μηκέτι σκύλλε τν διδάσκαλον.

8:50 δ ησος κούσας πεκρίθη ατ, μ φοβο, μόνον πίστευσον, κα σωθήσεται.

8:51 λθν δ ες τν οκίαν οκ φκεν εσελθεν τινα σν ατ ε μ πέτρον κα ωάννην κα άκωβον κα τν πατέρα τς παιδς κα τν μητέρα.

8:52 κλαιον δ πάντες κα κόπτοντο ατήν. δ επεν, μ κλαίετε, ο γρ πέθανεν λλ καθεύδει.

8:53 κα κατεγέλων ατο, εδότες τι πέθανεν.

8:54 ατς δ κρατήσας τς χειρς ατς φώνησεν λέγων, πας, γειρε.

8:55 κα πέστρεψεν τ πνεμα ατς, κα νέστη παραχρμα, κα διέταξεν ατ δοθναι φαγεν.

8:56 κα ξέστησαν ο γονες ατς· δ παρήγγειλεν ατος μηδεν επεν τ γεγονός.


Next: Luke 9