Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 9

9:1 συγκαλεσάμενος δ τος δώδεκα δωκεν ατος δύναμιν κα ξουσίαν π πάντα τ δαιμόνια κα νόσους θεραπεύειν,

9:2 κα πέστειλεν ατος κηρύσσειν τν βασιλείαν το θεο κα σθαι [τος σθενες],

9:3 κα επεν πρς ατούς, μηδν αρετε ες τν δόν, μήτε άβδον μήτε πήραν μήτε ρτον μήτε ργύριον, μήτε [ν] δύο χιτνας χειν.

9:4 κα ες ν ν οκίαν εσέλθητε, κε μένετε κα κεθεν ξέρχεσθε.

9:5 κα σοι ν μ δέχωνται μς, ξερχόμενοι π τς πόλεως κείνης τν κονιορτν π τν ποδν μν ποτινάσσετε ες μαρτύριον π ατούς.

9:6 ξερχόμενοι δ διήρχοντο κατ τς κώμας εαγγελιζόμενοι κα θεραπεύοντες πανταχο.

9:7 κουσεν δ ρδης τετραάρχης τ γινόμενα πάντα, κα διηπόρει δι τ λέγεσθαι πό τινων τι ωάννης γέρθη κ νεκρν,

9:8 πό τινων δ τι λίας φάνη, λλων δ τι προφήτης τις τν ρχαίων νέστη.

9:9 επεν δ ρδης, ωάννην γ πεκεφάλισα· τίς δέ στιν οτος περ ο κούω τοιατα; κα ζήτει δεν ατόν.

9:10 κα ποστρέψαντες ο πόστολοι διηγήσαντο ατ σα ποίησαν. κα παραλαβν ατος πεχώρησεν κατ δίαν ες πόλιν καλουμένην βηθσαϊδά.

9:11 ο δ χλοι γνόντες κολούθησαν ατ. κα ποδεξάμενος ατος λάλει ατος περ τς βασιλείας το θεο, κα τος χρείαν χοντας θεραπείας το.

9:12 δ μέρα ρξατο κλίνειν· προσελθόντες δ ο δώδεκα επαν ατ, πόλυσον τν χλον, να πορευθέντες ες τς κύκλ κώμας κα γρος καταλύσωσιν κα ερωσιν πισιτισμόν, τι δε ν ρήμ τόπ σμέν.

9:13 επεν δ πρς ατούς, δότε ατος μες φαγεν. ο δ επαν, οκ εσν μν πλεον ρτοι πέντε κα χθύες δύο, ε μήτι πορευθέντες μες γοράσωμεν ες πάντα τν λαν τοτον βρώματα.

9:14 σαν γρ σε νδρες πεντακισχίλιοι. επεν δ πρς τος μαθητς ατο, κατακλίνατε ατος κλισίας [σε] ν πεντήκοντα.

9:15 κα ποίησαν οτως κα κατέκλιναν παντας.

9:16 λαβν δ τος πέντε ρτους κα τος δύο χθύας ναβλέψας ες τν ορανν ελόγησεν ατος κα κατέκλασεν κα δίδου τος μαθητας παραθεναι τ χλ.

9:17 κα φαγον κα χορτάσθησαν πάντες, κα ρθη τ περισσεσαν ατος κλασμάτων κόφινοι δώδεκα.

9:18 κα γένετο ν τ εναι ατν προσευχόμενον κατ μόνας συνσαν ατ ο μαθηταί, κα πηρώτησεν ατος λέγων, τίνα με λέγουσιν ο χλοι εναι;

9:19 ο δ ποκριθέντες επαν, ωάννην τν βαπτιστήν, λλοι δ λίαν, λλοι δ τι προφήτης τις τν ρχαίων νέστη.

9:20 επεν δ ατος, μες δ τίνα με λέγετε εναι; πέτρος δ ποκριθες επεν, τν χριστν το θεο.

9:21 δ πιτιμήσας ατος παρήγγειλεν μηδεν λέγειν τοτο,

9:22 επν τι δε τν υν το νθρώπου πολλ παθεν κα ποδοκιμασθναι π τν πρεσβυτέρων κα ρχιερέων κα γραμματέων κα ποκτανθναι κα τ τρίτ μέρ γερθναι.

9:23 λεγεν δ πρς πάντας, ε τις θέλει πίσω μου ρχεσθαι, ρνησάσθω αυτν κα ράτω τν σταυρν ατο καθ μέραν, κα κολουθείτω μοι.

9:24 ς γρ ν θέλ τν ψυχν ατο σσαι, πολέσει ατήν· ς δ ν πολέσ τν ψυχν ατο νεκεν μο, οτος σώσει ατήν.

9:25 τί γρ φελεται νθρωπος κερδήσας τν κόσμον λον αυτν δ πολέσας ζημιωθείς;

9:26 ς γρ ν παισχυνθ με κα τος μος λόγους, τοτον υς το νθρώπου παισχυνθήσεται, ταν λθ ν τ δόξ ατο κα το πατρς κα τν γίων γγέλων.

9:27 λέγω δ μν ληθς, εσίν τινες τν ατο στηκότων ο ο μ γεύσωνται θανάτου ως ν δωσιν τν βασιλείαν το θεο.

9:28 γένετο δ μετ τος λόγους τούτους σε μέραι κτ [κα] παραλαβν πέτρον κα ωάννην κα άκωβον νέβη ες τ ρος προσεύξασθαι.

9:29 κα γένετο ν τ προσεύχεσθαι ατν τ εδος το προσώπου ατο τερον κα ματισμς ατο λευκς ξαστράπτων.

9:30 κα δο νδρες δύο συνελάλουν ατ, οτινες σαν μωϊσς κα λίας,

9:31 ο φθέντες ν δόξ λεγον τν ξοδον ατο ν μελλεν πληρον ν ερουσαλήμ.

9:32 δ πέτρος κα ο σν ατ σαν βεβαρημένοι πν· διαγρηγορήσαντες δ εδον τν δόξαν ατο κα τος δύο νδρας τος συνεσττας ατ.

9:33 κα γένετο ν τ διαχωρίζεσθαι ατος π ατο επεν πέτρος πρς τν ησον, πιστάτα, καλόν στιν μς δε εναι, κα ποιήσωμεν σκηνς τρες, μίαν σο κα μίαν μωϊσε κα μίαν λί, μ εδς λέγει.

9:34 τατα δ ατο λέγοντος γένετο νεφέλη κα πεσκίαζεν ατούς· φοβήθησαν δ ν τ εσελθεν ατος ες τν νεφέλην.

9:35 κα φων γένετο κ τς νεφέλης λέγουσα, οτός στιν υός μου κλελεγμένος, ατο κούετε.

9:36 κα ν τ γενέσθαι τν φωνν ερέθη ησος μόνος. κα ατο σίγησαν κα οδεν πήγγειλαν ν κείναις τας μέραις οδν ν ώρακαν.

9:37 γένετο δ τ ξς μέρ κατελθόντων ατν π το ρους συνήντησεν ατ χλος πολύς.

9:38 κα δο νρ π το χλου βόησεν λέγων, διδάσκαλε, δέομαί σου πιβλέψαι π τν υόν μου, τι μονογενής μοί στιν,

9:39 κα δο πνεμα λαμβάνει ατόν, κα ξαίφνης κράζει, κα σπαράσσει ατν μετ φρο κα μόγις ποχωρε π ατο συντρβον ατόν·

9:40 κα δεήθην τν μαθητν σου να κβάλωσιν ατό, κα οκ δυνήθησαν.

9:41 ποκριθες δ ησος επεν, γενε πιστος κα διεστραμμένη, ως πότε σομαι πρς μς κα νέξομαι μν; προσάγαγε δε τν υόν σου.

9:42 τι δ προσερχομένου ατο ρρηξεν ατν τ δαιμόνιον κα συνεσπάραξεν· πετίμησεν δ ησος τ πνεύματι τ καθάρτ, κα άσατο τν παδα κα πέδωκεν ατν τ πατρ ατο.

9:43 ξεπλήσσοντο δ πάντες π τ μεγαλειότητι το θεο. πάντων δ θαυμαζόντων π πσιν ος ποίει επεν πρς τος μαθητς ατο,

9:44 θέσθε μες ες τ τα μν τος λόγους τούτους, γρ υς το νθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι ες χερας νθρώπων.

9:45 ο δ γνόουν τ μα τοτο, κα ν παρακεκαλυμμένον π ατν να μ ασθωνται ατό, κα φοβοντο ρωτσαι ατν περ το ήματος τούτου.

9:46 εσλθεν δ διαλογισμς ν ατος, τ τίς ν εη μείζων ατν.

9:47 δ ησος εδς τν διαλογισμν τς καρδίας ατν πιλαβόμενος παιδίον στησεν ατ παρ αυτ,

9:48 κα επεν ατος, ς ν δέξηται τοτο τ παιδίον π τ νόματί μου μ δέχεται, κα ς ν μ δέξηται δέχεται τν ποστείλαντά με· γρ μικρότερος ν πσιν μν πάρχων οτός στιν μέγας.

9:49 ποκριθες δ ωάννης επεν, πιστάτα, εδομέν τινα ν τ νόματί σου κβάλλοντα δαιμόνια, κα κωλύομεν ατν τι οκ κολουθε μεθ μν.

9:50 επεν δ πρς ατν ησος, μ κωλύετε, ς γρ οκ στιν καθ μν πρ μν στιν.

9:51 γένετο δ ν τ συμπληροσθαι τς μέρας τς ναλήμψεως ατο κα ατς τ πρόσωπον στήρισεν το πορεύεσθαι ες ερουσαλήμ,

9:52 κα πέστειλεν γγέλους πρ προσώπου ατο. κα πορευθέντες εσλθον ες κώμην σαμαριτν, ς τοιμάσαι ατ·

9:53 κα οκ δέξαντο ατόν, τι τ πρόσωπον ατο ν πορευόμενον ες ερουσαλήμ.

9:54 δόντες δ ο μαθητα άκωβος κα ωάννης επαν, κύριε, θέλεις επωμεν πρ καταβναι π το ορανο κα ναλσαι ατούς;

9:55 στραφες δ πετίμησεν ατος.

9:56 κα πορεύθησαν ες τέραν κώμην.

9:57 κα πορευομένων ατν ν τ δ επέν τις πρς ατόν, κολουθήσω σοι που ν πέρχ.

9:58 κα επεν ατ ησος, α λώπεκες φωλεος χουσιν κα τ πετειν το ορανο κατασκηνώσεις, δ υς το νθρώπου οκ χει πο τν κεφαλν κλίν.

9:59 επεν δ πρς τερον, κολούθει μοι. δ επεν, [κύριε,] πίτρεψόν μοι πελθόντι πρτον θάψαι τν πατέρα μου.

9:60 επεν δ ατ, φες τος νεκρος θάψαι τος αυτν νεκρούς, σ δ πελθν διάγγελλε τν βασιλείαν το θεο.

9:61 επεν δ κα τερος, κολουθήσω σοι, κύριε· πρτον δ πίτρεψόν μοι ποτάξασθαι τος ες τν οκόν μου.

9:62 επεν δ [πρς ατν] ησος, οδες πιβαλν τν χερα π ροτρον κα βλέπων ες τ πίσω εθετός στιν τ βασιλεί το θεο.


Next: Luke 10