Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 12

12:1 ν ος πισυναχθεισν τν μυριάδων το χλου, στε καταπατεν λλήλους, ρξατο λέγειν πρς τος μαθητς ατο πρτον, προσέχετε αυτος π τς ζύμης, τις στν πόκρισις, τν φαρισαίων.

12:2 οδν δ συγκεκαλυμμένον στν οκ ποκαλυφθήσεται, κα κρυπτν ο γνωσθήσεται.

12:3 νθ ν σα ν τ σκοτί επατε ν τ φωτ κουσθήσεται, κα πρς τ ος λαλήσατε ν τος ταμείοις κηρυχθήσεται π τν δωμάτων.

12:4 λέγω δ μν τος φίλοις μου, μ φοβηθτε π τν ποκτεινόντων τ σμα κα μετ τατα μ χόντων περισσότερόν τι ποισαι.

12:5 ποδείξω δ μν τίνα φοβηθτε· φοβήθητε τν μετ τ ποκτεναι χοντα ξουσίαν μβαλεν ες τν γέενναν· ναί, λέγω μν, τοτον φοβήθητε.

12:6 οχ πέντε στρουθία πωλονται σσαρίων δύο; κα ν ξ ατν οκ στιν πιλελησμένον νώπιον το θεο.

12:7 λλ κα α τρίχες τς κεφαλς μν πσαι ρίθμηνται. μ φοβεσθε· πολλν στρουθίων διαφέρετε.

12:8 λέγω δ μν, πς ς ν μολογήσ ν μο μπροσθεν τν νθρώπων, κα υς το νθρώπου μολογήσει ν ατ μπροσθεν τν γγέλων το θεο·

12:9 δ ρνησάμενός με νώπιον τν νθρώπων παρνηθήσεται νώπιον τν γγέλων το θεο.

12:10 κα πς ς ρε λόγον ες τν υν το νθρώπου, φεθήσεται ατ· τ δ ες τ γιον πνεμα βλασφημήσαντι οκ φεθήσεται.

12:11 ταν δ εσφέρωσιν μς π τς συναγωγς κα τς ρχς κα τς ξουσίας, μ μεριμνήσητε πς τί πολογήσησθε τί επητε·

12:12 τ γρ γιον πνεμα διδάξει μς ν ατ τ ρ δε επεν.

12:13 επεν δέ τις κ το χλου ατ, διδάσκαλε, επ τ δελφ μου μερίσασθαι μετ μο τν κληρονομίαν.

12:14 δ επεν ατ, νθρωπε, τίς με κατέστησεν κριτν μεριστν φ μς;

12:15 επεν δ πρς ατούς, ρτε κα φυλάσσεσθε π πάσης πλεονεξίας, τι οκ ν τ περισσεύειν τιν ζω ατο στιν κ τν παρχόντων ατ.

12:16 επεν δ παραβολν πρς ατος λέγων, νθρώπου τινς πλουσίου εφόρησεν χώρα.

12:17 κα διελογίζετο ν αυτ λέγων, τί ποιήσω, τι οκ χω πο συνάξω τος καρπούς μου;

12:18 κα επεν, τοτο ποιήσω· καθελ μου τς ποθήκας κα μείζονας οκοδομήσω, κα συνάξω κε πάντα τν στον κα τ γαθά μου,

12:19 κα ρ τ ψυχ μου, ψυχή, χεις πολλ γαθ κείμενα ες τη πολλά· ναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου.

12:20 επεν δ ατ θεός, φρων, ταύτ τ νυκτ τν ψυχήν σου παιτοσιν π σο· δ τοίμασας, τίνι σται;

12:21 οτως θησαυρίζων αυτ κα μ ες θεν πλουτν.

12:22 επεν δ πρς τος μαθητάς [ατο], δι τοτο λέγω μν, μ μεριμντε τ ψυχ τί φάγητε, μηδ τ σώματι τί νδύσησθε.

12:23 γρ ψυχ πλεόν στιν τς τροφς κα τ σμα το νδύματος.

12:24 κατανοήσατε τος κόρακας τι ο σπείρουσιν οδ θερίζουσιν, ος οκ στιν ταμεον οδ ποθήκη, κα θες τρέφει ατούς· πόσ μλλον μες διαφέρετε τν πετεινν.

12:25 τίς δ ξ μν μεριμνν δύναται π τν λικίαν ατο προσθεναι πχυν;

12:26 ε ον οδ λάχιστον δύνασθε, τί περ τν λοιπν μεριμντε;

12:27 κατανοήσατε τ κρίνα πς αξάνει· ο κοπι οδ νήθει· λέγω δ μν, οδ σολομν ν πάσ τ δόξ ατο περιεβάλετο ς ν τούτων.

12:28 ε δ ν γρ τν χόρτον ντα σήμερον κα αριον ες κλίβανον βαλλόμενον θες οτως μφιέζει, πόσ μλλον μς, λιγόπιστοι.

12:29 κα μες μ ζητετε τί φάγητε κα τί πίητε, κα μ μετεωρίζεσθε·

12:30 τατα γρ πάντα τ θνη το κόσμου πιζητοσιν· μν δ πατρ οδεν τι χρζετε τούτων.

12:31 πλν ζητετε τν βασιλείαν ατο, κα τατα προστεθήσεται μν.

12:32 μ φοβο, τ μικρν ποίμνιον, τι εδόκησεν πατρ μν δοναι μν τν βασιλείαν.

12:33 πωλήσατε τ πάρχοντα μν κα δότε λεημοσύνην· ποιήσατε αυτος βαλλάντια μ παλαιούμενα, θησαυρν νέκλειπτον ν τος ορανος, που κλέπτης οκ γγίζει οδ σς διαφθείρει·

12:34 που γάρ στιν θησαυρς μν, κε κα καρδία μν σται.

12:35 στωσαν μν α σφύες περιεζωσμέναι κα ο λύχνοι καιόμενοι,

12:36 κα μες μοιοι νθρώποις προσδεχομένοις τν κύριον αυτν πότε ναλύσ κ τν γάμων, να λθόντος κα κρούσαντος εθέως νοίξωσιν ατ.

12:37 μακάριοι ο δολοι κενοι, ος λθν κύριος ερήσει γρηγοροντας· μν λέγω μν τι περιζώσεται κα νακλινε ατος κα παρελθν διακονήσει ατος.

12:38 κν ν τ δευτέρ κν ν τ τρίτ φυλακ λθ κα ερ οτως, μακάριοί εσιν κενοι.

12:39 τοτο δ γινώσκετε τι ε δει οκοδεσπότης ποί ρ κλέπτης ρχεται, οκ ν φκεν διορυχθναι τν οκον ατο.

12:40 κα μες γίνεσθε τοιμοι, τι ρ ο δοκετε υς το νθρώπου ρχεται.

12:41 επεν δ πέτρος, κύριε, πρς μς τν παραβολν ταύτην λέγεις κα πρς πάντας;

12:42 κα επεν κύριος, τίς ρα στν πιστς οκονόμος φρόνιμος, ν καταστήσει κύριος π τς θεραπείας ατο το διδόναι ν καιρ [τ] σιτομέτριον;

12:43 μακάριος δολος κενος, ν λθν κύριος ατο ερήσει ποιοντα οτως·

12:44 ληθς λέγω μν τι π πσιν τος πάρχουσιν ατο καταστήσει ατόν.

12:45 ν δ επ δολος κενος ν τ καρδί ατο, χρονίζει κύριός μου ρχεσθαι, κα ρξηται τύπτειν τος παδας κα τς παιδίσκας, σθίειν τε κα πίνειν κα μεθύσκεσθαι,

12:46 ξει κύριος το δούλου κείνου ν μέρ ο προσδοκ κα ν ρ ο γινώσκει, κα διχοτομήσει ατν κα τ μέρος ατο μετ τν πίστων θήσει.

12:47 κενος δ δολος γνος τ θέλημα το κυρίου ατο κα μ τοιμάσας ποιήσας πρς τ θέλημα ατο δαρήσεται πολλάς·

12:48 δ μ γνούς, ποιήσας δ ξια πληγν, δαρήσεται λίγας. παντ δ δόθη πολύ, πολ ζητηθήσεται παρ ατο, κα παρέθεντο πολύ, περισσότερον ατήσουσιν ατόν.

12:49 πρ λθον βαλεν π τν γν, κα τί θέλω ε δη νήφθη.

12:50 βάπτισμα δ χω βαπτισθναι, κα πς συνέχομαι ως του τελεσθ.

12:51 δοκετε τι ερήνην παρεγενόμην δοναι ν τ γ; οχί, λέγω μν, λλ διαμερισμόν.

12:52 σονται γρ π το νν πέντε ν ν οκ διαμεμερισμένοι, τρες π δυσν κα δύο π τρισίν,

12:53 διαμερισθήσονται πατρ π υ κα υς π πατρί, μήτηρ π τν θυγατέρα κα θυγάτηρ π τν μητέρα, πενθερ π τν νύμφην ατς κα νύμφη π τν πενθεράν.

12:54 λεγεν δ κα τος χλοις, ταν δητε [τν] νεφέλην νατέλλουσαν π δυσμν, εθέως λέγετε τι μβρος ρχεται, κα γίνεται οτως·

12:55 κα ταν νότον πνέοντα, λέγετε τι καύσων σται, κα γίνεται.

12:56 ποκριταί, τ πρόσωπον τς γς κα το ορανο οδατε δοκιμάζειν, τν καιρν δ τοτον πς οκ οδατε δοκιμάζειν;

12:57 τί δ κα φ αυτν ο κρίνετε τ δίκαιον;

12:58 ς γρ πάγεις μετ το ντιδίκου σου π ρχοντα, ν τ δ δς ργασίαν πηλλάχθαι π ατο, μήποτε κατασύρ σε πρς τν κριτήν, κα κριτής σε παραδώσει τ πράκτορι, κα πράκτωρ σε βαλε ες φυλακήν.

12:59 λέγω σοι, ο μ ξέλθς κεθεν ως κα τ σχατον λεπτν ποδς.


Next: Luke 13