Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 13

13:1 παρσαν δέ τινες ν ατ τ καιρ παγγέλλοντες ατ περ τν γαλιλαίων ν τ αμα πιλτος μιξεν μετ τν θυσιν ατν.

13:2 κα ποκριθες επεν ατος, δοκετε τι ο γαλιλαοι οτοι μαρτωλο παρ πάντας τος γαλιλαίους γένοντο, τι τατα πεπόνθασιν;

13:3 οχί, λέγω μν, λλ ν μ μετανοτε πάντες μοίως πολεσθε.

13:4 κενοι ο δεκαοκτ φ ος πεσεν πύργος ν τ σιλωμ κα πέκτεινεν ατούς, δοκετε τι ατο φειλέται γένοντο παρ πάντας τος νθρώπους τος κατοικοντας ερουσαλήμ;

13:5 οχί, λέγω μν, λλ ν μ μετανοτε πάντες σαύτως πολεσθε.

13:6 λεγεν δ ταύτην τν παραβολήν· συκν εχέν τις πεφυτευμένην ν τ μπελνι ατο, κα λθεν ζητν καρπν ν ατ κα οχ ερεν.

13:7 επεν δ πρς τν μπελουργόν, δο τρία τη φ ο ρχομαι ζητν καρπν ν τ συκ ταύτ κα οχ ερίσκω. κκοψον [ον] ατήν· νατί κα τν γν καταργε;

13:8 δ ποκριθες λέγει ατ, κύριε, φες ατν κα τοτο τ τος, ως του σκάψω περ ατν κα βάλω κόπρια·

13:9 κν μν ποιήσ καρπν ες τ μέλλον _ ε δ μή γε, κκόψεις ατήν.

13:10 ν δ διδάσκων ν μι τν συναγωγν ν τος σάββασιν.

13:11 κα δο γυν πνεμα χουσα σθενείας τη δεκαοκτώ, κα ν συγκύπτουσα κα μ δυναμένη νακύψαι ες τ παντελές.

13:12 δν δ ατν ησος προσεφώνησεν κα επεν ατ, γύναι, πολέλυσαι τς σθενείας σου,

13:13 κα πέθηκεν ατ τς χερας· κα παραχρμα νωρθώθη, κα δόξαζεν τν θεόν.

13:14 ποκριθες δ ρχισυνάγωγος, γανακτν τι τ σαββάτ θεράπευσεν ησος, λεγεν τ χλ τι ξ μέραι εσν ν ας δε ργάζεσθαι· ν ατας ον ρχόμενοι θεραπεύεσθε κα μ τ μέρ το σαββάτου.

13:15 πεκρίθη δ ατ κύριος κα επεν, ποκριταί, καστος μν τ σαββάτ ο λύει τν βον ατο τν νον π τς φάτνης κα παγαγν ποτίζει;

13:16 ταύτην δ θυγατέρα βραμ οσαν, ν δησεν σατανς δο δέκα κα κτ τη, οκ δει λυθναι π το δεσμο τούτου τ μέρ το σαββάτου;

13:17 κα τατα λέγοντος ατο κατσχύνοντο πάντες ο ντικείμενοι ατ, κα πς χλος χαιρεν π πσιν τος νδόξοις τος γινομένοις π ατο.

13:18 λεγεν ον, τίνι μοία στν βασιλεία το θεο, κα τίνι μοιώσω ατήν;

13:19 μοία στν κόκκ σινάπεως, ν λαβν νθρωπος βαλεν ες κπον αυτο, κα ηξησεν κα γένετο ες δένδρον, κα τ πετειν το ορανο κατεσκήνωσεν ν τος κλάδοις ατο.

13:20 κα πάλιν επεν, τίνι μοιώσω τν βασιλείαν το θεο;

13:21 μοία στν ζύμ, ν λαβοσα γυν [ν]έκρυψεν ες λεύρου σάτα τρία ως ο ζυμώθη λον.

13:22 κα διεπορεύετο κατ πόλεις κα κώμας διδάσκων κα πορείαν ποιούμενος ες εροσόλυμα.

13:23 επεν δέ τις ατ, κύριε, ε λίγοι ο σζόμενοι; δ επεν πρς ατούς,

13:24 γωνίζεσθε εσελθεν δι τς στενς θύρας, τι πολλοί, λέγω μν, ζητήσουσιν εσελθεν κα οκ σχύσουσιν.

13:25 φ ο ν γερθ οκοδεσπότης κα ποκλείσ τν θύραν, κα ρξησθε ξω στάναι κα κρούειν τν θύραν λέγοντες, κύριε, νοιξον μν· κα ποκριθες ρε μν, οκ οδα μς πόθεν στέ.

13:26 τότε ρξεσθε λέγειν, φάγομεν νώπιόν σου κα πίομεν, κα ν τας πλατείαις μν δίδαξας·

13:27 κα ρε λέγων μν, οκ οδα [μς] πόθεν στέ· πόστητε π μο, πάντες ργάται δικίας.

13:28 κε σται κλαυθμς κα βρυγμς τν δόντων, ταν ψεσθε βραμ κα σακ κα ακβ κα πάντας τος προφήτας ν τ βασιλεί το θεο, μς δ κβαλλομένους ξω.

13:29 κα ξουσιν π νατολν κα δυσμν κα π βορρ κα νότου κα νακλιθήσονται ν τ βασιλεί το θεο.

13:30 κα δο εσν σχατοι ο σονται πρτοι, κα εσν πρτοι ο σονται σχατοι.

13:31 ν ατ τ ρ προσλθάν τινες φαρισαοι λέγοντες ατ, ξελθε κα πορεύου ντεθεν, τι ρδης θέλει σε ποκτεναι.

13:32 κα επεν ατος, πορευθέντες επατε τ λώπεκι ταύτ, δο κβάλλω δαιμόνια κα άσεις ποτελ σήμερον κα αριον, κα τ τρίτ τελειομαι.

13:33 πλν δε με σήμερον κα αριον κα τ χομέν πορεύεσθαι, τι οκ νδέχεται προφήτην πολέσθαι ξω ερουσαλήμ.

13:34 ερουσαλμ ερουσαλήμ, ποκτείνουσα τος προφήτας κα λιθοβολοσα τος πεσταλμένους πρς ατήν, ποσάκις θέλησα πισυνάξαι τ τέκνα σου ν τρόπον ρνις τν αυτς νοσσιν π τς πτέρυγας, κα οκ θελήσατε.

13:35 δο φίεται μν οκος μν. λέγω [δ] μν, ο μ δητέ με ως [ξει τε] επητε, ελογημένος ρχόμενος ν νόματι κυρίου.


Next: Luke 14