Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 18

18:1 λεγεν δ παραβολν ατος πρς τ δεν πάντοτε προσεύχεσθαι ατος κα μ γκακεν,

18:2 λέγων, κριτής τις ν ν τινι πόλει τν θεν μ φοβούμενος κα νθρωπον μ ντρεπόμενος.

18:3 χήρα δ ν ν τ πόλει κείν κα ρχετο πρς ατν λέγουσα, κδίκησόν με π το ντιδίκου μου.

18:4 κα οκ θελεν π χρόνον, μετ δ τατα επεν ν αυτ, ε κα τν θεν ο φοβομαι οδ νθρωπον ντρέπομαι,

18:5 διά γε τ παρέχειν μοι κόπον τν χήραν ταύτην κδικήσω ατήν, να μ ες τέλος ρχομένη πωπιάζ με.

18:6 επεν δ κύριος, κούσατε τί κριτς τς δικίας λέγει·

18:7 δ θες ο μ ποιήσ τν κδίκησιν τν κλεκτν ατο τν βοώντων ατ μέρας κα νυκτός, κα μακροθυμε π ατος;

18:8 λέγω μν τι ποιήσει τν κδίκησιν ατν ν τάχει. πλν υς το νθρώπου λθν ρα ερήσει τν πίστιν π τς γς;

18:9 επεν δ κα πρός τινας τος πεποιθότας φ αυτος τι εσν δίκαιοι κα ξουθενοντας τος λοιπος τν παραβολν ταύτην·

18:10 νθρωποι δύο νέβησαν ες τ ερν προσεύξασθαι, ες φαρισαος κα τερος τελώνης.

18:11 φαρισαος σταθες πρς αυτν τατα προσηύχετο, θεός, εχαριστ σοι τι οκ εμ σπερ ο λοιπο τν νθρώπων, ρπαγες, δικοι, μοιχοί, κα ς οτος τελώνης·

18:12 νηστεύω δς το σαββάτου, ποδεκατ πάντα σα κτμαι.

18:13 δ τελώνης μακρόθεν στς οκ θελεν οδ τος φθαλμος πραι ες τν ορανόν, λλ τυπτεν τ στθος ατο λέγων, θεός, λάσθητί μοι τ μαρτωλ.

18:14 λέγω μν, κατέβη οτος δεδικαιωμένος ες τν οκον ατο παρ κενον· τι πς ψν αυτν ταπεινωθήσεται, δ ταπεινν αυτν ψωθήσεται.

18:15 προσέφερον δ ατ κα τ βρέφη να ατν πτηται· δόντες δ ο μαθητα πετίμων ατος.

18:16 δ ησος προσεκαλέσατο ατ λέγων, φετε τ παιδία ρχεσθαι πρός με κα μ κωλύετε ατά, τν γρ τοιούτων στν βασιλεία το θεο.

18:17 μν λέγω μν, ς ν μ δέξηται τν βασιλείαν το θεο ς παιδίον, ο μ εσέλθ ες ατήν.

18:18 κα πηρώτησέν τις ατν ρχων λέγων, διδάσκαλε γαθέ, τί ποιήσας ζων αώνιον κληρονομήσω;

18:19 επεν δ ατ ησος, τί με λέγεις γαθόν; οδες γαθς ε μ ες θεός.

18:20 τς ντολς οδας· μ μοιχεύσς, μ φονεύσς, μ κλέψς, μ ψευδομαρτυρήσς, τίμα τν πατέρα σου κα τν μητέρα.

18:21 δ επεν, τατα πάντα φύλαξα κ νεότητος.

18:22 κούσας δ ησος επεν ατ, τι ν σοι λείπει· πάντα σα χεις πώλησον κα διάδος πτωχος, κα ξεις θησαυρν ν [τος] ορανος, κα δερο κολούθει μοι.

18:23 δ κούσας τατα περίλυπος γενήθη, ν γρ πλούσιος σφόδρα.

18:24 δν δ ατν ησος [περίλυπον γενόμενον] επεν, πς δυσκόλως ο τ χρήματα χοντες ες τν βασιλείαν το θεο εσπορεύονται·

18:25 εκοπώτερον γάρ στιν κάμηλον δι τρήματος βελόνης εσελθεν πλούσιον ες τν βασιλείαν το θεο εσελθεν.

18:26 επαν δ ο κούσαντες, κα τίς δύναται σωθναι;

18:27 δ επεν, τ δύνατα παρ νθρώποις δυνατ παρ τ θε στιν.

18:28 επεν δ πέτρος, δο μες φέντες τ δια κολουθήσαμέν σοι.

18:29 δ επεν ατος, μν λέγω μν τι οδείς στιν ς φκεν οκίαν γυνακα δελφος γονες τέκνα νεκεν τς βασιλείας το θεο,

18:30 ς οχ μ [πο]λάβ πολλαπλασίονα ν τ καιρ τούτ κα ν τ ανι τ ρχομέν ζων αώνιον.

18:31 παραλαβν δ τος δώδεκα επεν πρς ατούς, δο ναβαίνομεν ες ερουσαλήμ, κα τελεσθήσεται πάντα τ γεγραμμένα δι τν προφητν τ υ το νθρώπου·

18:32 παραδοθήσεται γρ τος θνεσιν κα μπαιχθήσεται κα βρισθήσεται κα μπτυσθήσεται,

18:33 κα μαστιγώσαντες ποκτενοσιν ατόν, κα τ μέρ τ τρίτ ναστήσεται.

18:34 κα ατο οδν τούτων συνκαν, κα ν τ μα τοτο κεκρυμμένον π ατν, κα οκ γίνωσκον τ λεγόμενα.

18:35 γένετο δ ν τ γγίζειν ατν ες εριχ τυφλός τις κάθητο παρ τν δν παιτν.

18:36 κούσας δ χλου διαπορευομένου πυνθάνετο τί εη τοτο·

18:37 πήγγειλαν δ ατ τι ησος ναζωραος παρέρχεται.

18:38 κα βόησεν λέγων, ησο, υ δαυίδ, λέησόν με.

18:39 κα ο προάγοντες πετίμων ατ να σιγήσ· ατς δ πολλ μλλον κραζεν, υ δαυίδ, λέησόν με.

18:40 σταθες δ ησος κέλευσεν ατν χθναι πρς ατόν. γγίσαντος δ ατο πηρώτησεν ατόν,

18:41 τί σοι θέλεις ποιήσω; δ επεν, κύριε, να ναβλέψω.

18:42 κα ησος επεν ατ, νάβλεψον· πίστις σου σέσωκέν σε.

18:43 κα παραχρμα νέβλεψεν, κα κολούθει ατ δοξάζων τν θεόν. κα πς λας δν δωκεν ανον τ θε.


Next: Luke 19