Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 19

19:1 κα εσελθν διήρχετο τν εριχώ.

19:2 κα δο νρ νόματι καλούμενος ζακχαος, κα ατς ν ρχιτελώνης κα ατς πλούσιος.

19:3 κα ζήτει δεν τν ησον τίς στιν, κα οκ δύνατο π το χλου τι τ λικί μικρς ν.

19:4 κα προδραμν ες τ μπροσθεν νέβη π συκομορέαν να δ ατόν, τι κείνης μελλεν διέρχεσθαι.

19:5 κα ς λθεν π τν τόπον, ναβλέψας ησος επεν πρς ατόν, ζακχαε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γρ ν τ οκ σου δε με μεναι.

19:6 κα σπεύσας κατέβη, κα πεδέξατο ατν χαίρων.

19:7 κα δόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες τι παρ μαρτωλ νδρ εσλθεν καταλσαι.

19:8 σταθες δ ζακχαος επεν πρς τν κύριον, δο τ μίσιά μου τν παρχόντων, κύριε, τος πτωχος δίδωμι, κα ε τινός τι συκοφάντησα ποδίδωμι τετραπλον.

19:9 επεν δ πρς ατν ησος τι σήμερον σωτηρία τ οκ τούτ γένετο, καθότι κα ατς υς βραάμ στιν·

19:10 λθεν γρ υς το νθρώπου ζητσαι κα σσαι τ πολωλός.

19:11 κουόντων δ ατν τατα προσθες επεν παραβολν δι τ γγς εναι ερουσαλμ ατν κα δοκεν ατος τι παραχρμα μέλλει βασιλεία το θεο ναφαίνεσθαι.

19:12 επεν ον, νθρωπός τις εγενς πορεύθη ες χώραν μακρν λαβεν αυτ βασιλείαν κα ποστρέψαι.

19:13 καλέσας δ δέκα δούλους αυτο δωκεν ατος δέκα μνς κα επεν πρς ατούς, πραγματεύσασθε ν ρχομαι.

19:14 ο δ πολται ατο μίσουν ατόν, κα πέστειλαν πρεσβείαν πίσω ατο λέγοντες, ο θέλομεν τοτον βασιλεσαι φ μς.

19:15 κα γένετο ν τ πανελθεν ατν λαβόντα τν βασιλείαν κα επεν φωνηθναι ατ τος δούλους τούτους ος δεδώκει τ ργύριον, να γνο τί διεπραγματεύσαντο.

19:16 παρεγένετο δ πρτος λέγων, κύριε, μν σου δέκα προσηργάσατο μνς.

19:17 κα επεν ατ, εγε, γαθ δολε, τι ν λαχίστ πιστς γένου, σθι ξουσίαν χων πάνω δέκα πόλεων.

19:18 κα λθεν δεύτερος λέγων, μν σου, κύριε, ποίησεν πέντε μνς.

19:19 επεν δ κα τούτ, κα σ πάνω γίνου πέντε πόλεων.

19:20 κα τερος λθεν λέγων, κύριε, δο μν σου ν εχον ποκειμένην ν σουδαρί·

19:21 φοβούμην γάρ σε, τι νθρωπος αστηρς ε, αρεις οκ θηκας κα θερίζεις οκ σπειρας.

19:22 λέγει ατ, κ το στόματός σου κρίνω σε, πονηρ δολε. δεις τι γ νθρωπος αστηρός εμι, αρων οκ θηκα κα θερίζων οκ σπειρα;

19:23 κα δι τί οκ δωκάς μου τ ργύριον π τράπεζαν; κγ λθν σν τόκ ν ατ πραξα.

19:24 κα τος παρεστσιν επεν, ρατε π ατο τν μνν κα δότε τ τς δέκα μνς χοντι

19:25 _ κα επαν ατ, κύριε, χει δέκα μνς _

19:26 λέγω μν τι παντ τ χοντι δοθήσεται, π δ το μ χοντος κα χει ρθήσεται.

19:27 πλν τος χθρούς μου τούτους τος μ θελήσαντάς με βασιλεσαι π ατος γάγετε δε κα κατασφάξατε ατος μπροσθέν μου.

19:28 κα επν τατα πορεύετο μπροσθεν ναβαίνων ες εροσόλυμα.

19:29 κα γένετο ς γγισεν ες βηθφαγ κα βηθανία[ν] πρς τ ρος τ καλούμενον λαιν, πέστειλεν δύο τν μαθητν

19:30 λέγων, πάγετε ες τν κατέναντι κώμην, ν εσπορευόμενοι ερήσετε πλον δεδεμένον, φ ν οδες πώποτε νθρώπων κάθισεν, κα λύσαντες ατν γάγετε.

19:31 κα άν τις μς ρωτ, δι τί λύετε; οτως ρετε τι κύριος ατο χρείαν χει.

19:32 πελθόντες δ ο πεσταλμένοι ερον καθς επεν ατος.

19:33 λυόντων δ ατν τν πλον επαν ο κύριοι ατο πρς ατούς, τί λύετε τν πλον;

19:34 ο δ επαν τι κύριος ατο χρείαν χει.

19:35 κα γαγον ατν πρς τν ησον, κα πιρίψαντες ατν τ μάτια π τν πλον πεβίβασαν τν ησον.

19:36 πορευομένου δ ατο πεστρώννυον τ μάτια ατν ν τ δ.

19:37 γγίζοντος δ ατο δη πρς τ καταβάσει το ρους τν λαιν ρξαντο παν τ πλθος τν μαθητν χαίροντες ανεν τν θεν φων μεγάλ περ πασν ν εδον δυνάμεων,

19:38 λέγοντες, ελογημένος ρχόμενος βασιλες ν νόματι κυρίου· ν οραν ερήνη κα δόξα ν ψίστοις.

19:39 καί τινες τν φαρισαίων π το χλου επαν πρς ατόν, διδάσκαλε, πιτίμησον τος μαθητας σου.

19:40 κα ποκριθες επεν, λέγω μν, ν οτοι σιωπήσουσιν, ο λίθοι κράξουσιν.

19:41 κα ς γγισεν, δν τν πόλιν κλαυσεν π ατήν,

19:42 λέγων τι ε γνως ν τ μέρ ταύτ κα σ τ πρς ερήνην _ νν δ κρύβη π φθαλμν σου.

19:43 τι ξουσιν μέραι π σ κα παρεμβαλοσιν ο χθροί σου χάρακά σοι κα περικυκλώσουσίν σε κα συνέξουσίν σε πάντοθεν,

19:44 κα δαφιοσίν σε κα τ τέκνα σου ν σοί, κα οκ φήσουσιν λίθον π λίθον ν σοί, νθ ν οκ γνως τν καιρν τς πισκοπς σου.

19:45 κα εσελθν ες τ ερν ρξατο κβάλλειν τος πωλοντας,

19:46 λέγων ατος, γέγραπται, κα σται οκός μου οκος προσευχς, μες δ ατν ποιήσατε σπήλαιον λστν.

19:47 κα ν διδάσκων τ καθ μέραν ν τ ερ. ο δ ρχιερες κα ο γραμματες ζήτουν ατν πολέσαι κα ο πρτοι το λαο·

19:48 κα οχ ερισκον τ τί ποιήσωσιν, λας γρ πας ξεκρέματο ατο κούων.


Next: Luke 20