Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 16

16:1 κατήντησεν δ [κα] ες δέρβην κα ες λύστραν. κα δο μαθητής τις ν κε νόματι τιμόθεος, υς γυναικς ουδαίας πιστς πατρς δ λληνος,

16:2 ς μαρτυρετο π τν ν λύστροις κα κονί δελφν.

16:3 τοτον θέλησεν παλος σν ατ ξελθεν, κα λαβν περιέτεμεν ατν δι τος ουδαίους τος ντας ν τος τόποις κείνοις, δεισαν γρ παντες τι λλην πατρ ατο πρχεν.

16:4 ς δ διεπορεύοντο τς πόλεις, παρεδίδοσαν ατος φυλάσσειν τ δόγματα τ κεκριμένα π τν ποστόλων κα πρεσβυτέρων τν ν εροσολύμοις.

16:5 α μν ον κκλησίαι στερεοντο τ πίστει κα περίσσευον τ ριθμ καθ μέραν.

16:6 διλθον δ τν φρυγίαν κα γαλατικν χώραν, κωλυθέντες π το γίου πνεύματος λαλσαι τν λόγον ν τ σί·

16:7 λθόντες δ κατ τν μυσίαν πείραζον ες τν βιθυνίαν πορευθναι, κα οκ εασεν ατος τ πνεμα ησο·

16:8 παρελθόντες δ τν μυσίαν κατέβησαν ες τράδα.

16:9 κα ραμα δι [τς] νυκτς τ παύλ φθη, νρ μακεδών τις ν στς κα παρακαλν ατν κα λέγων, διαβς ες μακεδονίαν βοήθησον μν.

16:10 ς δ τ ραμα εδεν, εθέως ζητήσαμεν ξελθεν ες μακεδονίαν, συμβιβάζοντες τι προσκέκληται μς θες εαγγελίσασθαι ατούς.

16:11 ναχθέντες δ π τράδος εθυδρομήσαμεν ες σαμοθρκην, τ δ πιούσ ες νέαν πόλιν,

16:12 κκεθεν ες φιλίππους, τις στν πρώτη[ς] μερίδος τς μακεδονίας πόλις, κολωνία. μεν δ ν ταύτ τ πόλει διατρίβοντες μέρας τινάς.

16:13 τ τε μέρ τν σαββάτων ξήλθομεν ξω τς πύλης παρ ποταμν ο νομίζομεν προσευχν εναι, κα καθίσαντες λαλομεν τας συνελθούσαις γυναιξίν.

16:14 καί τις γυν νόματι λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως θυατείρων σεβομένη τν θεόν, κουεν, ς κύριος διήνοιξεν τν καρδίαν προσέχειν τος λαλουμένοις π το παύλου.

16:15 ς δ βαπτίσθη κα οκος ατς, παρεκάλεσεν λέγουσα, ε κεκρίκατέ με πιστν τ κυρί εναι, εσελθόντες ες τν οκόν μου μένετε· κα παρεβιάσατο μς.

16:16 γένετο δ πορευομένων μν ες τν προσευχν παιδίσκην τιν χουσαν πνεμα πύθωνα παντσαι μν, τις ργασίαν πολλν παρεχεν τος κυρίοις ατς μαντευομένη.

16:17 ατη κατακολουθοσα τ παύλ κα μν κραζεν λέγουσα, οτοι ο νθρωποι δολοι το θεο το ψίστου εσίν, οτινες καταγγέλλουσιν μν δν σωτηρίας.

16:18 τοτο δ ποίει π πολλς μέρας. διαπονηθες δ παλος κα πιστρέψας τ πνεύματι επεν, παραγγέλλω σοι ν νόματι ησο χριστο ξελθεν π ατς· κα ξλθεν ατ τ ρ.

16:19 δόντες δ ο κύριοι ατς τι ξλθεν λπς τς ργασίας ατν πιλαβόμενοι τν παλον κα τν σιλν ελκυσαν ες τν γορν π τος ρχοντας,

16:20 κα προσαγαγόντες ατος τος στρατηγος επαν, οτοι ο νθρωποι κταράσσουσιν μν τν πόλιν ουδαοι πάρχοντες,

16:21 κα καταγγέλλουσιν θη οκ ξεστιν μν παραδέχεσθαι οδ ποιεν ωμαίοις οσιν.

16:22 κα συνεπέστη χλος κατ ατν, κα ο στρατηγο περιρήξαντες ατν τ μάτια κέλευον αβδίζειν,

16:23 πολλάς τε πιθέντες ατος πληγς βαλον ες φυλακήν, παραγγείλαντες τ δεσμοφύλακι σφαλς τηρεν ατούς·

16:24 ς παραγγελίαν τοιαύτην λαβν βαλεν ατος ες τν σωτέραν φυλακν κα τος πόδας σφαλίσατο ατν ες τ ξύλον.

16:25 κατ δ τ μεσονύκτιον παλος κα σιλς προσευχόμενοι μνουν τν θεόν, πηκροντο δ ατν ο δέσμιοι·

16:26 φνω δ σεισμς γένετο μέγας στε σαλευθναι τ θεμέλια το δεσμωτηρίου, νεχθησαν δ παραχρμα α θύραι πσαι, κα πάντων τ δεσμ νέθη.

16:27 ξυπνος δ γενόμενος δεσμοφύλαξ κα δν νεγμένας τς θύρας τς φυλακς, σπασάμενος [τν] μάχαιραν μελλεν αυτν ναιρεν, νομίζων κπεφευγέναι τος δεσμίους.

16:28 φώνησεν δ μεγάλ φων [] παλος λέγων, μηδν πράξς σεαυτ κακόν, παντες γάρ σμεν νθάδε.

16:29 ατήσας δ φτα εσεπήδησεν, κα ντρομος γενόμενος προσέπεσεν τ παύλ κα [τ] σιλ,

16:30 κα προαγαγν ατος ξω φη, κύριοι, τί με δε ποιεν να σωθ;

16:31 ο δ επαν, πίστευσον π τν κύριον ησον, κα σωθήσ σ κα οκός σου.

16:32 κα λάλησαν ατ τν λόγον το κυρίου σν πσιν τος ν τ οκί ατο.

16:33 κα παραλαβν ατος ν κείν τ ρ τς νυκτς λουσεν π τν πληγν, κα βαπτίσθη ατς κα ο ατο πάντες παραχρμα,

16:34 ναγαγών τε ατος ες τν οκον παρέθηκεν τράπεζαν, κα γαλλιάσατο πανοικε πεπιστευκς τ θε.

16:35 μέρας δ γενομένης πέστειλαν ο στρατηγο τος αβδούχους λέγοντες, πόλυσον τος νθρώπους κείνους.

16:36 πήγγειλεν δ δεσμοφύλαξ τος λόγους [τούτους] πρς τν παλον, τι πέσταλκαν ο στρατηγο να πολυθτε· νν ον ξελθόντες πορεύεσθε ν ερήν.

16:37 δ παλος φη πρς ατούς, δείραντες μς δημοσί κατακρίτους, νθρώπους ωμαίους πάρχοντας, βαλαν ες φυλακήν· κα νν λάθρ μς κβάλλουσιν; ο γάρ, λλ λθόντες ατο μς ξαγαγέτωσαν.

16:38 πήγγειλαν δ τος στρατηγος ο αβδοχοι τ ήματα τατα. φοβήθησαν δ κούσαντες τι ωμαοί εσιν,

16:39 κα λθόντες παρεκάλεσαν ατούς, κα ξαγαγόντες ρώτων πελθεν π τς πόλεως.

16:40 ξελθόντες δ π τς φυλακς εσλθον πρς τν λυδίαν, κα δόντες παρεκάλεσαν τος δελφος κα ξλθαν.


Next: Acts 17